Header Ads

 • Breaking News

  Mục Đích

  Quốc Dân ra đời như một trong những nỗ lực cụ thể của sự kết hợp chung của tiếng nói Quốc dân Việt.

  Quốc Dân xuất phát từ những tấm lòng yêu thương đất nước chân thành, cùng những ý chí muốn hiến dâng tâm tư, trí tuệ và thân xác cho khát vọng của TOÀN THỂ QUỐC DÂN VIỆT.

  Đúng trên lập trường Dân Tộc, Quốc Dân là phương tiện trình bày những nét sống hào hùng, cao quý của tiền nhân chúng ta trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Chính những nét sống ấy kết tụ thành một truyền thống lịch sử anh dũng cho dân nước Việt và khai mở ra một nền văn hóa dân tộc đặc thù lấy con người làm gốc.

  Đứng trên lập trường Nhân Bản, Quốc Dân là diễn đàn chung cho những trào lưu tư tưởng vinh danh giá trị con người, những công trình thực hiện văn minh nhân đạo và khôi phục dân quyền hay những hy sinh cùng thành quả của công cuộc đấu tranh xây dựng ấm no, tự do và dân chủ cho toàn quốc dân Viêt.

  Quốc Dân phản kháng và chống đối lại tất cả những tư tưởng, ý đồ và hành động đi ngược lại trào lưu tiến hóa hướng thượng của Dân Tộc và Nhân Loại, nhất là những tập hợp bạo hành, chà đạp quyền làm người của mọi người dân.

  Quốc dân là tiếng nói của toàn dân Việt còn nặng lòng với Tổ Quốc và con đường tiến tới Dân Chủ nói chung và đứng chung cùng với các lập trường nói trên./.

  Chúng tôi rất mong đón nhận được sự hỗ trợ của các bạn.

  Ban Biên Tập
  Báo Quốc Dân

  Không có nhận xét nào