Header Ads

  • Breaking News

    Ngày 11 tháng 11. Ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ

     

    Ngày Cựu chiến binh là thời điểm để chúng ta bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đã phục vụ bảo vệ Tự Do. Ngày Cựu chiến binh tôn vinh tất cả những người đã phục vụ đất nước trong chiến tranh hay hòa bình. In 1961, President John F. Kennedy delivered a Veterans Day speech hinging on the idea that he hoped there would one day be no more veterans at all.

    Không có nhận xét nào