Header Ads

 • Breaking News

  Toàn văn bức thư của Quản Trị Viên Murphy gửi cho Ông Biden

   


  Emily W. Murphy Quản trị viên

  Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Hoa Kỳ

  The Administrator

  November 23, 2020

  The Honorable Joseph R. Biden, Jr. 1401 Constitution Avenue, N.W. Washington, D.C. 20230

  Dear Mr. Biden:

  As the Administrator of the U.S. General Services Administration, I have the ability under the Presidential Transition Act of 1963, as amended, to make certain post-election resources and services available to assist in the event of a presidential transition. See 3 U.S.C. § 102 note (the "Act"). I take this role seriously and, because of recent developments involving legal challenges and certifications of election results, am transmitting this letter today to make those resources and services available to you.

  I have dedicated much of my adult life to public service, and I have always strived to do what is right. Please know that I came to my decision independently, based on the law and available facts. I was never directly or indirectly pressured by any Executive Branch official—including those who work at the White House or GSA—with regard to the substance or timing of my decision. To be clear, I did not receive any direction to delay my determination. I did, however, receive threats online, by phone, and by mail directed at my safety, my family, my staff, and even my pets in an effort to coerce me into making this determination prematurely. Even in the face of thousands of threats, I always remained committed to upholding the law.

  Contrary to media reports and insinuations, my decision was not made out of fear or favoritism. Instead, I strongly believe that the statute requires that the GSA Administrator ascertain, not impose, the apparent president-elect. Unfortunately, the statute provides no procedures or standards for this process, so I looked to precedent from prior elections involving legal challenges and incomplete counts. GSA does not dictate the outcome of legal disputes and recounts, nor does it determine whether such proceedings are reasonable or justified. These are issues that the Constitution, federal laws, and state laws leave to the election certification process and decisions by courts of competent jurisdiction. I do not think that an agency charged with improving federal procurement and property management should place itself above the constitutionally-based election process. I strongly urge Congress to consider amendments to the Act.

  U.S. General Services Administration 1800 F Street, N.W.

  Washington, D.C. 20405-0002

  The Honoable Joseph R. Biden, Jr. Page 2

  As you know, the GSA Administrator does not pick or certify the winner of a presidential election. Instead, the GSA Administrator’s role under the Act is extremely narrow: to make resources and services available in connection with a presidential transition. As stated, because of recent developments involving legal challenges and certifications of election results, I have determined that you may access the post-election resources and services described in Section 3 of the Act upon request. The actual winner of the presidential election will be determined by the electoral process detailed in the Constitution.

  Section 7 of the Act and Public Law 116-159, dated October 1, 2020, which provides continuing appropriations until December 11, 2020, makes $6,300,000 available to you to carry out the provisions of Section 3 of the Act. In addition, $1,000,000 is authorized, pursuant to Public Law 116-159, to provide appointee orientation sessions and a transition directory. I remind you that Section 6 of the Act imposes reporting requirements on you as a condition for receiving services and funds from GSA.

  If there is anything we can do to assist you, please contact Ms. Mary D. Gibert, the Federal Transition Coordinator.

  Sincerely,


  Emily W. Murphy Administrator

  U.S. General Services Administration

  cc:          The Honorable Edward Kaufman The Honorable Jeffrey Zients The Honorable Mark Meadows The Honorable Chris Liddell

  Bản dịch:

   Nội dung thư của bà Emily W. Murphy, Quản trị viên của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Hoa Kỳ

  23 tháng 11 năm 2020

  Ngài Joseph R. Biden, Jr.

  1401 Đại lộ Hiến pháp, N.W.

  Washington, D.C. 20230

  Gửi Ông Biden:

  Với tư cách là Quản trị viên của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Hoa Kỳ, tôi có khả năng theo Đạo luật Chuyển tiếp Tổng thống năm 1963, đã được sửa đổi, cung cấp một số nguồn lực và dịch vụ sau bầu cử để hỗ trợ trong trường hợp chuyển đổi tổng thống. Xem 3 U.S.C. § 102 ghi chú ("Hành động"). Tôi rất coi trọng vai trò này và do những phát triển gần đây liên quan đến các thách thức pháp lý và chứng nhận kết quả bầu cử, tôi gửi thư này ngay hôm nay để cung cấp các nguồn lực và dịch vụ đó cho ông.

  Tôi đã cống hiến phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình cho dịch vụ công và tôi luôn cố gắng làm những gì đúng. Xin lưu ý rằng tôi đã đưa ra quyết định của mình một cách độc lập, dựa trên luật pháp và các dữ kiện có sẵn. Tôi chưa bao giờ bị áp lực trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bất kỳ quan chức nào của Chi nhánh Hành pháp — kể cả những người làm việc tại Bạch Ốc hoặc GSA — về nội dung hoặc thời điểm quyết định của tôi. Nói rõ hơn, tôi không nhận được bất kỳ chỉ đạo nào để trì hoãn quyết tâm của mình. Tuy nhiên, tôi đã nhận được những lời đe dọa trực tuyến, qua điện thoại và qua thư nhằm vào sự an toàn của tôi, gia đình tôi, nhân viên của tôi và thậm chí cả vật nuôi của tôi trong nỗ lực ép tôi thực hiện quyết định này sớm. Ngay cả khi đối mặt với hàng ngàn mối đe dọa, tôi vẫn luôn cam kết tuân thủ luật pháp.

  Trái ngược với báo chí và những lời bóng gió, quyết định của tôi không phải vì sợ hãi hay thiên vị. Thay vào đó, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng quy chế yêu cầu Quản trị viên GSA chắc chắn, không việc áp đặt, tổng thống được bầu rõ ràng. Thật không may, quy chế không cung cấp thủ tục hoặc tiêu chuẩn cho quy trình này, vì vậy tôi đã xem xét những tiền lệ từ các cuộc bầu cử trước liên quan đến các thách thức pháp lý và số lượng không đầy đủ. GSA không quyết định kết quả của các tranh chấp pháp lý và việc kiểm điểm lại, cũng như không xác định liệu các thủ tục như vậy là thích nghi hay hợp lý. Đây là những vấn đề mà Hiến pháp, luật liên bang và luật tiểu bang để lại cho quá trình chứng nhận bầu cử và quyết định của các tòa án có thẩm quyền. Tôi không nghĩ rằng một cơ quan chịu trách nhiệm cải thiện việc mua sắm liên bang và quản lý tài sản nên đặt mình lên trên quy trình bầu cử dựa trên hiến pháp. Tôi đặc biệt kêu gọi Quốc hội xem xét sửa đổi Đạo luật.

  Như ông đã biết, Quản trị viên GSA không chọn hoặc chứng nhận người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Thay vào đó, vai trò của Quản trị viên GSA theo Đạo luật là cực kỳ hạn hẹp: để cung cấp các nguồn lực và dịch vụ liên quan đến quá trình chuyển đổi tổng thống. Như đã nêu, do những phát triển gần đây liên quan đến các thách thức pháp lý và chứng nhận kết quả bầu cử, tôi đã xác định rằng ông có thể truy cập các tài nguyên và dịch vụ sau bầu cử được mô tả trong Phần 3 của Đạo luật theo yêu cầu. Người chiến thắng thực sự trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ được xác định bởi quy trình bầu cử được quy định chi tiết trong Hiến pháp.

  Mục 7 của Đạo luật và Luật công 116-159, ngày 1 tháng 10 năm 2020, quy định việc tiếp tục trích lập cho đến ngày 11 tháng 12 năm 2020, giúp ông có 6.300.000 đô la để thực hiện các quy định tại Mục 3 của Đạo luật. Ngoài ra, 1.000.000 đô la được ủy quyền, theo Luật Công 116-159, để cung cấp các phiên định hướng cho người được bổ nhiệm và một thư mục chuyển tiếp. Tôi nhắc ông rằng Phần 6 của Đạo luật áp đặt các yêu cầu báo cáo đối với ông như một điều kiện để nhận các dịch vụ và tiền từ GSA.

  Nếu có bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm để hỗ trợ cho ông, vui lòng liên hệ với Cô Mary D. Gibert, Điều phối viên Chuyển tiếp Liên bang.

  Trân trọng,

  Emily W. Murphy

  Administrator

  U.S. General Services Administration.


  Bản văn PDF.

  https://drive.google.com/file/d/1AA7VgWTuvnvL-iRtyRUWYMN-NO_21A6F/view?usp=sharing

  Không có nhận xét nào