Header Ads

 • Breaking News

  Báo cáo của tổ chức ÂN XÁ QUỐC TẾ (Amnesty International)

  Bản Việt ngữ

  https://drive.google.com/file/d/1EyEHp5QX09zcynHvd7yn9XwegFhaLSY-/view?usp=sharing

  Ân xá Quốc tế là một phong trào toàn cầu với hơn bảy triệu người vận động cho một thế giới mà tất cả mọi người được hưởng các quyền của con người.

  Tầm nhìn của chúng tôi là để tất cả mọi người được hưởng các quyền đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát và các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế khác.

   Chúng tôi hoàn toàn độc lập với mọi chính phủ, lý tưởng chính trị, lợi ích kinh tế và tôn giáo và chúng tôi được tài trợ chủ yếu từ phí thành viên và các khoản quyên góp từ công chúng.

  Không có nhận xét nào