Header Ads

 • Breaking News

  Tuyên ngôn về Khoa học Hậu Duy vật

  Tuyên ngôn v Khoa hc Hu Duy vt được thc hin bi Tiến sĩ Mario Beauregard (Đi hc Arizona), Tiến sĩ Gary E. Schwartz (Đi hc Arizona) và Tiến sĩ Lisa Miller (Đi hc Columbia), phi hp vi Larry Dossey, MD, Alexander Moreira-Almeida, MD, PhD, Marilyn Schlitz, PhD, Tiến sĩ Rupert Sheldrake, và Tiến sĩ Charles Tart.

  T Dzu chuyn ng

  Ngay t khi ra đi, khoa hc đã liên tc phát trin vì mt lý do cơ bn: tích lũy bng chng thc nghim mà nhng quan đim c chp không th đáp ng được. Nhng thay đi kết qu thường nh nhưng đôi khi chúng mang tính cht ln, như trong cuc cách mng lượng t tương đi vào nhng năm đu ca thế k 20.

  Nhiu nhà khoa hc tin rng hin nay cn phi có mt quá trình chuyn đi tương t, bi trng tâm duy vt đã thng tr khoa hc thi hin đi, không th gii thích cho s gia tăng ngày càng nhiu các yếu t thc nghim trong lãnh vc ý thc và tâm linh.

  Tuyên ngôn v Khoa hc Hu Duy vt sau đây ca mt nhóm các hc gi và nhà nghiên cu đương đi c gng hình dung mt nhãn quan khoa hc mi có din mo như thế nào.

  Larry Dossey, MD, Biên tp viên điu hành

  Chúng tôi là mt nhóm các nhà khoa hc được biết đến trên thế gii t nhiu lãnh vc khoa hc khác nhau (sinh hc, thn kinh hc, tâm lý hc, y hc và tâm thn hc), nhng người đã tham gia hi ngh thượng đnh quc tế v khoa hc hu duy vt, tâm linh và xã hi. Hi ngh thượng đnh do Tiến sĩ Gary E. Schwartz, Tiến sĩ Mario Beauregard, Đi hc Arizona, và Tiến sĩ Lisa Miller, Đi hc Columbia đng t chc. Hi ngh này được t chc ti Canyon Ranch Tucson, Arizona vào các ngày 7-9 tháng 2 năm 2014. Mc đích ca chúng tôi là tho lun v tác đng ca h tư tưởng duy vt đi vi khoa hc và s xut hin ca mô hình hu duy vt đi vi khoa hc, tâm linh và xã hi.

  Chúng tôi đã đi đến nhng kết lun sau đây:

  1. Thế gii quan ca khoa hc hin đi ch yếu được d đoán da trên các gi đnh có liên quan cht ch ti vt lý c đin. Ch nghĩa duy vt - vi ý tưởng rng vt cht là thc ti duy nht - là mt trong nhng gi đnh này. Mt gi đnh có liên h, là thuyết gin lược - khái nim cho rng nhng th phc tp có th được hiu bng cách gin lược mi tương tác gia các b phn ca chúng, hoc thành nhng th đơn gin hơn, hoc cơ bn hơn như các ht vt cht nh.

  2. Trong thế k 19, nhng gi đnh này thu hp li, biến thành các giáo điu, kết hp thành h thng nim tin mang tính ý thc h được biết đến vi tên gi “ch nghĩa duy vt khoa hc”. H thng nim tin này ng ý rng tâm trí không là gì khác hơn hot đng th cht ca b não và suy nghĩ ca chúng ta không th có bt kỳ nh hưởng nào đến não b, đến cơ th, đến hành đng ca chúng ta và thế gii vt cht.

  3. Ý thc h v khoa hc vt cht tr nên thng tr trong gii hc thut thế k 20. Thng tr đến ni hu hết các nhà khoa hc bt đu tin rng nó da trên bng chng thc nghim đã được thiết lp và đi din cho quan đim hp lý duy nht v thế gii.

  4. Các phương pháp khoa hc da trên triết hc duy vt đã rt thành công trong vic không ch nâng cao hiu biết ca chúng ta v t nhiên, mà còn đem đến s kim soát và t do nhiu hơn thông qua các tiến b công ngh.

  5. Tuy nhiên, s thng tr gn như tuyt đi ca ch nghĩa duy vt trong gii hàn lâm đã thu hp các ngành khoa hc và cn tr s phát trin nghiên cu khoa hc v tâm trí và tâm linh. Nim tin vào ý thc h này như là khuôn kh gii thích đc nht cho thc ti đã buc các nhà khoa hc b qua khía cnh ch quan kinh nghim ca con người. Điu đó đã dn đến s hiu biết méo mó và thiếu sót v chúng ta và v thế ca con người trong t nhiên.

  6. Khoa hc trước hết là mt phương pháp không giáo điu, ci m đ thu nhn kiến ​​thc v t nhiên thông qua quan sát, điu tra thí nghim và gii thích lý thuyết v các hin tượng. Phương pháp lun ca nó không đng nghĩa vi ch nghĩa duy vt và không nên gn vi bt kỳ nim tin, giáo điu hoc h tư tưởng c th nào.

  7. Vào cui thế k 19, các nhà vt lý đã khám phá ra hin tượng thc nghim mà vt lý c đin không th gii thích được. Điu này dn đến s phát trin trong sut nhng năm 1920 và đu nhng năm 1930, mt ngành vt lý mi mang tính cách mng gi là cơ hc lượng t. Cơ hc lượng t đt nghi vn v cơ s vt cht ca thế gii bng cách ch ra rng các nguyên t và ht nguyên t không thc s là vt th rn - chúng không tn ti mt cách chc chn trong không gian và thi gian c th. Quan trng nht, cơ hc lượng t đã thc s đưa tâm trí hướng vào khái nim cu trúc cơ bn ca nó vì người ta nhn thy rng các ht được quan sát và người quan sát - nhà vt lý và phương pháp được s dng đ quan sát - có mi liên h vi nhau. Theo mt cách din gii, hin tượng y ng ý rng ý thc ca người quan sát rt quan trng đi vi s tn ti ca các s kin vt lý được quan sát, và rng các s kin tinh thn có th nh hưởng đến thế gii vt lý. Kết qu ca các thí nghim gn đây h tr cách gii thích này. Nhng kết qu đó cho thy thế gii vt lý không còn là thành phn cơ bn hay duy nht ca thc ti, và nó không th được hiu đy đ nếu không tham chiếu đến tâm trí.

  8. Các nghiên cu tâm lý đã ch ra rng hot đng tinh thn có ý thc có th nh hưởng nhân qu rt ln đến hành vi, và rng các yếu t mang tính cht tác đng (ví d, nim tin, mc tiêu, mong mun và kỳ vng) có giá tr gii thích và d đoán rt cao. Hơn na, nghiên cu v tâm-thn-kinh min dch[1] ch ra rng suy nghĩ và cm xúc ca chúng ta có th nh hưởng rõ rt đến hot đng ca các h thng sinh lý (ví d, min dch, ni tiết và tim mch) kết ni vi não. nhng khía cnh khác, các nghiên cu thn-kinh-nh[2] v kh năng t điu chnh cm xúc, liu pháp tâm lý và hiu ng gi dược (placebo) chng minh rng các s kin tâm thn nh hưởng đáng k đến hot đng ca não.

  9. Các nghiên cu v hin tượng o giác (psi phenomena) ch ra rng đôi khi chúng ta có th nhn được thông tin có ý nghĩa mà không cn s dng các giác quan thông thường, vượt qua nhng ràng buc v không, thi gian theo thói quen. Hơn na, nghiên cu psi chng minh rng chúng ta có th to nh hưởng qua tâm trí - khong cách xa - đi vi các thiết b vt lý và các sinh vt sng (bao gm c con người). Nghiên cu v psi cũng ch ra rng nhng hot đng tâm trí t xa có th hành x theo cách không tương quan v mt đa lý, nghĩa là, tương quan gia nhng b óc xa nhau được gi thuyết là không th ni kết trc tiếp (chúng không liên kết vi bt kỳ tín hiu năng lượng nào đã biết), không b suy gim (vi khong cách ngày càng tăng) và ngay lp tc (chúng xut hin đng thi). Nhng s kin này ph biến đến mc không th coi chúng là d thường hoc ngoi l đi vi các quy lut t nhiên, mà là du hiu cho thy s cn thiết phi có mt khuôn kh gii thích rng hơn, ch không phi ch là thuc tính ca ch nghĩa duy vt.

  10. Hot đng não b có ý thc có th được tri nghim bng cái chết lâm sàng lúc tim ngng đp [được gi là “Tri Nghim Cn T” (Near Death Experience)]. Mt s người tri nghim cn t cho thy có nhng nhn thc trung thc bên ngoài cơ th (tc nhng nhn thc có th được chng minh là trùng khp vi thc tế) xy ra trong quá trình tim ngng đp. Nhng người cn t cũng tường trình v các tri nghim tâm linh mt cách sâu sc do quá trình cn t vì tim ngng to ra. Đáng chú ý là giòng đin ca não ngưng hot đng vài giây sau khi tim ngng đp.

  11. Các th nghim trong phòng thí nghim có kim soát đã ghi li rng khi nghiên cu k lưỡng v nhng người có khả năng làm trung gian giữa người sống và người chết - “lên đồng” theo văn hoá VN - (nhng người tuyên b rng h có th giao tiếp vi “phn tinh anh”[3] ca nhng người đã chết v mt sinh lý), đôi khi có th thu được thông tin rt chính xác v nhng người đã qua đi. Điu này càng h tr cho kết lun rng tâm trí có kh năng tn ti tách bit vi b não.

  12. Mt s nhà khoa hc và triết hc theo khuynh hướng duy vt t chi tha nhn nhng hin tượng này vì chúng không phù hp vi quan nim đc quyn ca h v thế gii. Bác b cuc điu tra hu duy vt v t nhiên hoc t chi xut bn nhng khám phá khoa hc vng mnh h tr cho mt khuôn kh hu duy vt là trái ngược vi tinh thn tìm hiu khoa hc chân chính, tc là các d kin thc nghim luôn phi được x lý mt cách đy đ. Không th loi b các d kin không phù hp vi lý thuyết và nim tin mà mình yêu thích. Vic gt b như vy thuc lãnh vc ca ý thc h, không phi ca khoa hc.

  13. Điu quan trng là phi nhn thy rng các hin tượng psi, kinh nghim cn t khi tim ngng đp và bng chng tái to t các phương tin nghiên cu đáng tin cy ch xut hin bt thường khi được nhìn qua lăng kính ca ch nghĩa duy vt.

  14. Hơn na, các lý thuyết duy vt không th làm sáng t cách thc não b có th to ra tâm trí, và chúng cũng không th gii thích được bng chng thc nghim được đ cp đến trong tuyên ngôn này. Tht bi đó cho chúng ta biết rng đã đến lúc phi gii phóng bn thân khi gông cùm và mù quáng ca ý thc h duy vt cũ đ m rng quan nim ca chúng ta v thế gii t nhiên, và đ nm ly mt mô hình hu duy vt.

  15. Theo mô hình hu duy vt:

  a. Tâm trí đi din cho mt khía cnh ca thc ti, mt cách nguyên thy như thế gii vt cht. Tâm trí là cơ bn trong vũ tr, có nghĩa là nó không th bt ngun t vt cht và được rút gn thành bt kỳ th nào cơ bn hơn.

  b. Có mt mi tương quan sâu sc gia tâm trí và thế gii vt cht.

  c. Tâm trí (ý chí/ý đnh) có th nh hưởng đến trng thái ca thế gii vt cht và vn hành theo cách không mang tính đa phương (hoc m rng), tc không b gii hn bi các v trí c th trong không gian, như b não hay cơ th, hoc các thi đim c th, như hin ti. Vì tâm trí có th nh hưởng đến thế gii vt lý vượt gii hn đa phương nên nhng ý đnh, cm xúc và mong mun ca người thc nghim có th không hoàn toàn tách bit khi kết qu thc nghim, ngay c trong nhng thiết kế thí nghim có kim soát và không được biết trước.

  d. Tâm trí rõ ràng là không b ràng buc và có th hp nht theo gi ý Tâm trí Nht th, bao gm tt c các tâm trí riêng l.

  e. Kinh nghim cn t khi tim ngưng đp gi ý rng não b hot đng như mt cơ quan thu-phát hot đng tinh thn, tc là tâm trí có th hot đng thông qua não nhưng không phi do não to ra. Kinh nghim cn t khi tim ngưng đp, cùng vi bng chng t các phương tin nghiên cu càng cho thy s tn ti ca ý thc sau cái chết th xác, và s tn ti ca nhiu mc đ thc ti khác thuc dng phi vt cht.

  f. Các nhà khoa hc không nên ngn ngi nghiên cu tâm linh và kinh nghim tinh thn vì chúng phn ánh khía cnh trung tâm cho s tn ti ca con người.

  16. Khoa hc hu duy vt không bác b các quan sát thc nghim và giá tr to ln ca nhng thành tu khoa hc đã đt được cho đến nay - nhng quan sát và thành tu tìm cách m rng kh năng ca con người đ hiu rõ hơn v nhng điu kỳ diu ca t nhiên, và trong quá trình này tái khám phá tm quan trng ca tâm trí và tinh thn như là mt phn trong cht liu ct lõi ca vũ tr. Ch nghĩa hu duy vt bao gm luôn c vt cht, vn được coi là thành phn cu to cơ bn ca vũ tr.

  17. Mô hình hu duy vt có hàm ý xa dài, giúp thay đi mt cách căn bn tm nhìn mà chúng ta có v bn thân con người, tr li cho chúng ta phm giá và quyn lc ca mình vi tư cách là người và là các nhà khoa hc. Mô hình này nuôi dưỡng các giá tr tích cc như lòng trc n, s tôn trng và hòa bình. Bng cách nhn mnh đến mi liên h sâu sc gia bn thân chúng ta và thiên nhiên nói chung, mô hình hu duy vt cũng thúc đy nhn thc v môi trường và bo tn sinh quyn ca chúng ta. Ngoài ra, đó không phi là điu gì mi mà ch b lãng quên trong 400 năm, rng s hiu biết qua “sng thc” xuyên vt cht có th là nn tng ca th trng khe mnh và linh mn, vì chúng đã được lưu gi và bo tn qua các phương pháp tp luyn tâm trí-th xác-tinh thn t thi c đi, hoc qua các truyn thng tôn giáo và cách tiếp cn bng chiêm nghim.

  18. S chuyn dch t khoa hc duy vt sang khoa hc hu duy vt có th có tm quan trng thiết yếu đi vi s tiến hóa ca nn văn minh nhân loi, có th còn quan trng hơn s chuyn đi t thuyết đa tâm sang thuyết nht tâm.

  Chúng tôi thân mi bn và các nhà khoa hc trên thế gii đc Tuyên ngôn v Khoa hc Hu Duy vt ri cùng ký tên vào, nếu bn mun th hin s ng h ca mình (xem ti http://opensciences.org/).

  Tuyên ngôn v Khoa hc Hu Duy vt được thc hin bi Tiến sĩ Mario Beauregard (Đi hc Arizona), Tiến sĩ Gary E. Schwartz (Đi hc Arizona) và Tiến sĩ Lisa Miller (Đi hc Columbia), phi hp vi Larry Dossey, MD, Alexander Moreira-Almeida, MD, PhD, Marilyn Schlitz, PhD, Tiến sĩ Rupert Sheldrake, và Tiến sĩ Charles Tart.

  04 tháng Hai, 2021

  Ngày Lp Xuân, cũng là ngày ông Công, ông Táo.

  T Dzu chuyn ng. (Bn tiếng Anh bên dưới).

  Manifesto for a Post-Materialist Science

  ||

   
  ||MarioBeauregard,PhD,GaryE.Schwartz,PhD,LisaMiller,PhD, Larry Dossey, MD, Alexander Moreira-Almeida, MD,PhD,

  Marilyn Schlitz, PhD, Rupert Sheldrake, PhD, and Charles Tart, PhD


   


  From its inception, science has con- tinually evolved because of a funda- mental reason: the accumulation of empirical evidence that could notbe accommodated by entrenched views. Theresultingchangeshaveoftenbe- en minor, but sometimes they have beentitanic,asinthequantum-rela- tivistic revolution of the early dec- ades of the 20thcentury.

  Many scientists believe asimilar transition is currently required, becausethematerialisticfocusthat has dominated science in themod- erneracannotaccountforanever- increasing body of empirical nd- ingsinthedomainofconsciousness andspirituality.

  ThefollowingManifestoforaPost- Materialist Science by a group of contemporary scholars andresearchers attempts to visualize what an emer-ging scientic view may looklike.

  W

   
  Larry Dossey, MD, Executive Editor

  e are a group ofinternation- allyknownscientists,froma variety of scientic elds (biology, neuroscience,psy-

  chology,medicine,andpsychiatry),who participatedinaninternationalsummit on post-materialist science, spirituality, and society. The summit was co-orga- nized by Gary E. Schwartz, PhD and Mario Beauregard, PhD, theUniversity of Arizona, and Lisa Miller, PhD, Columbia University. This summit was held at Canyon Ranch in Tucson, Ari- zona, on February 79, 2014. Our pur- pose was to discuss the impact of the materialist ideology on science and the emergenceofapost-materialistparadigm for science, spirituality, andsociety.

  We have come to the following conclusions:

   

  1.    The modern scientic worldview is predominantly predicated on ass- umptionsthatarecloselyassociated


  with classical physics. Materialismthe idea that matter is the only realityis one of these assumptions. A related assumption is reduction- ism, the notion that complexthings can be understood by reducing them to the interactions of their parts or to simpler or more funda- mental things such as tinymaterial particles.

  2.   During the 19th century, these assumptions narrowed, turnedinto dogmas,andcoalescedintoanideo- logicalbeliefsystemthatcametobe known as scientic materialism.This belief system implies that the mind is nothing but the physical activity of the brain and that our thoughts cannot have any effect upon our brains and bodies, our actions, and the physicalworld.

  3.   The ideology of scientic material- ism became dominant in academia during the 20th century. So domi- nant that a majority of scientists started to believe that it was based on established empirical evidence and represented the only rational view of theworld.

  4.   Scientic methods based upon materialistic philosophy have been highlysuccessfulinnotonlyincreas- ing  our  understanding  of  na-  ture but also in bringing greater control and freedom through ad- vances intechnology.

  5.   However, the nearly absolute dom- inance of materialism in the aca- demic world has seriously con- stricted the sciences andhampered the development of the scientic studyofmindandspirituality.Faith in this ideology, as an exclusive explanatory framework for reality, has compelled scientists to neglect the subjective dimension of human experience.Thishasledtoaseverely


  distorted and impoverished under- standing of ourselves and our place in nature.

  6.   Science is rst and foremost a non- dogmatic, open-minded method of acquiring knowledge about nature through the observation, experimen- tal investigation, and theoretical explanation of phenomena. Its methodology is not synonymous with materialism and should not be committed to any particular beliefs, dogmas, orideologies.

  7.   At the end of the 19th century, physicists discovered empirical phe- nomenathatcouldnotbeexplained by classical physics. This led to the development, during the 1920sand early 1930s, of a revolutionary new branch of physics called quantum mechanics (QM). QM has ques- tioned the material foundations of the world by showing that atoms and subatomic particles are not reallysolidobjectstheydonotexist with certainty at denite spatialloca- tions and denite times. Most importantly, QM explicitly intro- duced the mind into its basic con- ceptual structure since it wasfound that particles being observed and the observerthe physicist and the method used for observationare linked.Accordingtooneinterpreta- tion of QM, this phenomenon implies that the consciousness of theobserverisvitaltotheexistence of the physical events being observed and that mental events can affect the physical world. The resultsofrecentexperimentssupport thisinterpretation.Theseresultssug- gest that the physical world is no longer the primary or sole compo- nent of reality and that it cannotbe fully understood without making reference to themind.


   

   

   

  272 GuestEditorial                                                                EXPLORE September/October 2014, Vol. 10, No.5

   


  8.   Psychological studies have shown that conscious mental activity can causallyinuencebehaviorandthat the explanatory and predictive value of agentic factors (e.g., beliefs, goals, desires, and expectations) is very high.Moreover,researchinpsycho- neuroimmunology indicates that our thoughts and emotions canmarkedly affect the activity of thephysiological systems (e.g., immune, endocrine, and cardiovascular) connected to thebrain.Inotherrespects,neuroi- maging studies of emotional self- regulation, psychotherapy, and the placeboeffectdemonstratethatmen- taleventssignicantlyinuencethe activity of thebrain.

  9.   Studies of the so-called psi phenom- enaindicate that we can sometimes receive meaningful informationwith- out the use of ordinary senses, andin ways that transcend the habitual space and time constraints. Furthermore, psi research demonstrates that we can mentally inuenceat a distancephysical devices and livingorganisms (including other human beings). Psi research also shows that distant minds may behave in ways that are nonlo- cally correlated, i.e., the correlations between distant minds are hypothe- sized to be unmediated (they are not linkedtoanyknownenergeticsignal), unmitigated(theydonotdegradewith increasing distance), and immediate (they appear to be simultaneous). Theseeventsaresocommonthatthey cannot be viewed as anomalous or as exceptions to natural laws, but as indications of the need for a broader explanatory framework that cannot be predicated exclusively onmaterialism.

  10.   Conscious mental activity can be experienced in clinical death during acardiacarrest[thisiswhathasbeen called a near-death experience(NDE)]. Some near-death experien- cers (NDErs) have reportedveridical out-of-body perceptions (i.e., percep- tions that can be proven to coincide with reality) that occurred during cardiac arrest. NDErs also report pro- found spiritual experiences during NDEs triggered by cardiac arrest. It isnoteworthythattheelectricalactiv- ity of the brain ceases within a few seconds following a cardiacarrest.


  11.    Controlled laboratory experiments have documented that skilled research mediums (people who claim that they can communicate with the minds of people who have physically died) can sometimes obtain highly accurate informa- tion about deceased individuals. This further supports the conclusion that mind can exist separate from thebrain.

  12.   Some materialistically inclined scientists and philosophers refuse to acknowledge these phenomena becausetheyarenotconsistentwith their exclusive conception of the world.Rejectionofpost-materialist investigation of nature or refusalto publishstrongsciencendingssup- porting a post-materialistframework are antithetical to the true spirit of scientic inquiry, which is that empirical data must always be ade- quately dealt with. Data which do not t favored theories and beliefs cannot be dismissed a priori. Such dismissal is the realm of ideology, notscience.

  13.   It is important to realize that psi phenomena,NDEsincardiacarrest, and replicable evidence from cred- ible research mediums, appear anomalousonlywhenseenthrough the lens ofmaterialism.

  14.   Moreover, materialist theories fail to elucidate how brain could generate the mind, and they are unable to account for the empirical evidence alluded to in this manifesto. This failure tells us that it is now timeto freeourselvesfromtheshacklesand blindersoftheoldmaterialistideol- ogy, to enlarge our concept of the naturalworld,andtoembraceapost- materialistparadigm.

  15.    According to the post-materialist paradigm:

  a.    Mind represents an aspect ofrea- lity as primordial as the physical world.Mindisfundamentalinthe universe, i.e., it cannot bederived from matter and reduced to any- thing morebasic.

  b.    There is a deep interconnec- tedness between mind and the physicalworld.

  c.    Mind (will/intention) can inu- ence the state of thephysical


  world and operate in a nonlocal (or extended) fashion, i.e., it is not conned to specic pointsin space,suchasbrainsandbodies, ortospecicpointsintime,such as the present. Since the mind may nonlocally inuence the physical world, the intentions, emotions, and desires of an experimenter may not be completely isolated fromexperi- mental outcomes, even in con- trolledandblindedexperimental designs.

  d.    Minds are apparently unboun- ded and may unite in ways sug- gesting a unitary One Mind that includes    all     individual, singleminds.

  e.    NDEs in cardiac arrest suggest thatthebrainactsasatransceiver of mental activity, i.e., the mind canworkthroughthebrainbutis not produced by it. NDEsoccur- ring in cardiac arrest, coupled with evidence from research mediums, further suggest thesur- vivalofconsciousness,following bodily death, and the existence of other levels of reality that are non-physical.

  f.    Scientistsshouldnotbeafraidto investigatespiritualityandspiri- tual experiences since they repre- sent a central aspect of human existence.

  16.   Post-materialist science does not reject the empirical observations andgreatvalueofscienticachieve- mentsrealizedupuntilnow.Itseeks to expand the human capacity to better understand the wonders of natureand,intheprocess,rediscover theimportanceofmindandspiritas being part of the core fabric of the universe. Post-materialism is inclusive of matter, which is seen as a basic constituent of theuniverse.

  17.    The post-materialist paradigm has far-reaching implications. Itfunda- mentallyaltersthevisionwehaveof ourselves,givingusbackourdignity andpower,ashumansandasscien- tists.Thisparadigmfosterspositive valuessuchascompassion,respect, and  peace.  By  emphasizing  a deep connection betweenourselves andnatureatlarge,thepost-


   

   

   

  GuestEditorial                                                                EXPLORE September/October 2014, Vol. 10, No. 5273

   


  materialist paradigm also promotes environmental awareness and the preservation of our biosphere. In addition, it is not new, but only forgotten for 400 years, that alived transmaterial understanding may be the cornerstone of health and well- ness, as it has been held and pre- servedinancientmindbodyspirit practices, religious traditions, and contemplativeapproaches.

  18.   Theshiftfrommaterialistscienceto post-materialist science may be ofvital importance to the evolution ofthe  human  civilization.  It  may  be even more pivotal than the transition from geocentrism to heliocentrism.


  We invite you, scientists of the world, to read the Manifesto for a Post-Materialist Scienceandsignit,ifyouwishtoshowyour support (seehttp://opensciences.org/).

  The Manifesto for a Post-Materialist Science was prepared by Mario Beaure- gard, PhD (University of Arizona), Gary

  E.Schwartz,PhD(UniversityofArizona), and Lisa Miller, PhD (Columbia Univer- sity), in collaboration with Larry Dossey, MD, Alexander Moreira-Almeida, MD, PhD, Marilyn Schlitz, PhD, Rupert Shel- drake, PhD, and Charles Tart,PhD.

   

   

  CONTACT

  For further information, please contact Dr Mario Beauregard, Laboratory for


  Advances in Consciousness and Health,  Department  of   Psycho-   logy, University of Arizona, Tucson, USA. Email: mariobeauregard@email. arizona.edu.

  Note: We considered two ways of referringtotheemergingparadigmpre- sented in this Manifesto: the hyphe- nated version (post-materialism) and the non-hyphenated version (postma- terialism). The hyphenated form was selected for the sake of clarity for both scientists and laypeople.

  The Summary Report of the Interna- tional Summit on Post-Materialist Science, Spirituality and Society can be found at the following address: http://opensciences.org/.


   

   

  View publication stats  [1] Psychoneuroimmunology: Bao gồm nhiều ngành khoa học như tâm thần, thần kinh và miễn dịch, tạm dịch là tâm-thần-kinh miễn dịch.

  [2] Neuroimaging: Tạm dịch là thần-kinh-ảnh.

  [3] Bản tiếng Anh dùng từ “mind”, tạm dịch là “tâm trí”. Tâm trí của người sau khi đã chết, còn được gọi là phần tinh anh. “Thác là thể phách còn là tinh anh”. Truyện Kiều, Nguyễn Du.

  Không có nhận xét nào