Header Ads

  • Breaking News

    André Menras / Hồ Cương Quyết : Tiếng gào thét từ bên trong

    Thương tặng Ba Mẹ đã từ trần mà chưa tận mắt thấy Việt Nam bao giờ. Xin hết lòng cảm tạ quý vị, nữ hay nam, đã phát biểu, đã đón tiếp và tin cẩn tôi. Một lần nữa, tôi xin ca ngôi lòng dũng cảm của họ trong quá khứ và hiện tại, lòng yêu đất nước và nhân dân bất diệt của họ. André Menras- Hồ Cương Quyết

    Không có nhận xét nào