Header Ads

  • Breaking News

    Chống đại dịch COVID-19: Vấn đề logistics khi phong tỏa đại đô thị

    Trung tâm Nghiên cứu Việt Mỹ (Đại học Oregon) trò chuyện cùng Tiến sỹ Vũ Minh Khương, giáo sư chính sách công Đại học Quốc gia Singapore. Chủ đề: "Chống đại dịch COVID-19: Vấn đề logistics khi phong tỏa đại đô thị (phần 1)" Ngày 28 tháng 8 năm 2021

    Không có nhận xét nào