Header Ads

 • Breaking News

  Ts. Phạm Đình Bá - Chủ nghĩa liều-mạng và phản kháng tới cùng

  12/12/2021

  Song Ngữ Việt Anh

  Góp ý đổi mới

  Gia Nã Đại, ngày 11 tháng 12 năm 2021

  Chị Vi và Anh Nam thân,

  Xin chúc các Anh Chị bình an! Cám ơn các bạn đã gọi tôi vào Zoom họp! Tôi nghe bên nhà họ bàn về “Tiên học Lễ hậu học Văn” mà theo tôi đọc bài của Hà Sĩ Phu là dạy cho học sinh biết làm Người trước đã, rồi mới đến chuyện dạy học sinh mọi kiến thức sách vở. Giáo dục trước hết là dạy làm Người, rồi mới đến dạy mọi tri thức (1).

  Theo tôi nghĩ thì để xã hội mới hình thành và vận hành thì mỗi cái tôi trong chúng ta cần có tinh thần mở, cách sống mạnh, thực hành phương tiện mỗi ngày tưởng như cứu cánh là bây giờ và phản kháng vi mô. Tinh thần mở để lắng nghe, trao đổi và nhận ra lỗi lầm trong suy nghĩ 1 chiều. Cách sống mạnh là đào sâu, đam mê và coi cái chết rất nhẹ khi làm những việc mình muốn làm.

  Phương tiện và cứu cánh hoàn toàn đồng nhất – những mong ước trong tôi tôi thực hành mỗi ngày với bạn bè thân của tôi, tôi muốn nói chuyện với bạn tôi về những viễn cảnh và ước mơ của chính mình, tôi sống bây giờ theo những trật tự mà tôi ráng dựng xây trong tương lai, tôi hoạt động không ngừng nghĩ để làm lan tỏa ước mơ của mình sang người khác, tôi tạo dựng niềm tin vào tương lai và tôi lôi kéo bạn tôi trên hành trình về tương lai. 

  Phản kháng vi mô là đẩy lùi bóng tối từng khắc từng giây trên mọi lãnh vực sống hằng ngày. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui trong đẩy lùi bóng tối. Khi nhiều cái tôi với những ý tưởng đa nguyên và tình thần thà chết trong phản kháng còn hơn le lói mãi trăm năm thì không đánh mà dân giàu nước mạnh.

  Khi chúng nó tìm cách dạy để tạo dựng những con người mê ăn, mê rượu, không làm chính trị, vô cảm thì chúng ta viết và trao đổi về phiêu lưu, liều chết, đam mê và theo đuổi ý tưởng mới, tình thần mở và phản kháng vi mô – làm đẹp đời sống bằng giả định là mình đã chết hay đang ở tù… Đó là chủ nghĩa liều-mạng và đó là phản kháng tới cùng.

  Hẹn gặp lại vào buổi họp tới!

  Thân mến, Bá

  Chú: (1) https://boxitvn.blogspot.com/2021/11/trao-oi-y-kien-nao-la-tien-hoc-le-hau.html#more-

  Daredevilism and resistance to the end

  Canada, December 11, 2021

  Dear Ms. Vi and Mr. Nam,

  I hope you both are doing well! Thank you for calling me to the Zoom meeting!

  I heard from back home about the debate regarding "First learning to be a good person before learning other subjects and skills". I would agree with the opinion and most of the content in the article by the writer Ha Si Phu. This suggests that teaching students is first teaching individuals to be good then teaching them to gain other knowledge and skills. Put it another way, education is first to guide students to become good individuals, and then to teach them other things (1).

  In my opinion, for a new society to form and operate, each of us needs to have an open mind, a strong way of life, practice the means to an end every day as if the end is now and conduct micro-resistance to authoritarianism. Open mind is to listen, exchange and recognize mistakes in thinking about things in one way only according to the indoctrination of the people by those who are in power. The way to live strong is to dig deep into any topic, be passionate about what is right and take death very lightly when doing what we want to do or the dream life we try to build.

  We will conduct ourselves such that our means and ends are completely consistent – to realize my dream I practice it every day with my close friends, I want to talk to my friends about my vision and dream for things to come, I live now according to the social orders that I strive to build in the future, I work endlessly to spread my dream to others, I build faith in the future and I draw my friends on a journey towards our dream society.

  Micro-resistance against authoritarianism is to push back against the darkness every second of every day in every area of life. Every day I choose a joy in repelling every corner with the darkness. When many of us are with pluralistic ideas and the spirit that I would rather die in protest than lingering in this life for hundreds of years otherwise, we would not need to fight with the authoritative bastards but eventually, our people will become rich with innovations and our country will become strong against the invaders from the North.

  As the authoritative bastards seek to teach and create individuals among us who love to eat, drink, sex, do not think or participate in politics, and are emotionless, we write and talk about adventure, suicidal missions, passion, the pursuit of new ideas and ideology, openness and micro-resistance – we are making life beautiful by assuming that will take death as a consequence of our action or we are willing to go to jail for our conduct... That my friend is daredevilism and that is the attitude that we will be resisting them the authoritative bastards to the end of the world.

  See you at the next meeting!

  Best regards, Bá

  Note: (1) https://boxitvn.blogspot.com/2021/11/trao-oi-y-kien-nao-la-tien-hoc-le-hau.html#more

   

   

  Không có nhận xét nào