Header Ads

  • Breaking News

    Toàn văn phát biểu hùng hồn của TT Ukraine trước lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ

    DTV Thuyết Minh: Toàn văn bài phát biểu lịch sử của TT Ukraine Zelensky trước lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ.

    Không có nhận xét nào