Header Ads

 • Breaking News

  Hồi Ký "ĐẶC VỤ TRONG HỌC ĐƯỜNG


  Duy Văn Hà Đình Huy

  LỜI GIỚI THIỆU

  Trong cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa Cộng sản và thế giới Tự do, đặc biệt ở Việt nam từ năm 1955 - 1975.Trong vòng 20 năm đó, cộng sản Bắc Việt đã liên tục xâm lấn đánh chiếm miền Nam Tự do bằng nhiều hình thức và đã gây biết bao cảnh tang tóc, đau thương cho đồng bào dân tộc. Hàng triệu người đã chết, hàng vạn người phải chịu thương tật suốt đời. Hàng triệu người mẹ, người vợ, người con… khóc cạn nước mắt cho người thân của mình nằm xuống. Những người còn đang sống vẫn không nguôi ngoa, họ đau đớn, xót xa, và đầy những tổn

  thương, ám ảnh.

  Với mục đích là phải chiếm lấy được miền Nam, cộng sản Bắc Việt đã mở nhiều mặt trận: Quân sự, Tình báo, Binh vận, Đoàn thể,Thanh niên,Sinh viên Học sinh…Riêng trong mặt trận Thanh niên, Sinh viên Học sinh, họ dùng những sinh viên có tư tưởng khuynh tả (chính họ đã huấn luyện) và tạo ra những cuộc biểu tình, xuống đường, ám sát những sinh viên hay những giáo sư, giảng sư có tinh thần quốc gia yêu nước…. Sách “Đặc Vụ Trong Học Đường” này là câu chuyện ghi lại về một chiến sĩ Cảnh Sát Quốc Gia đã vì lòng yêu nước, yêu thể chế Cộng hòa Tự do đã âm thầm làm nhiệm vụ đặc nhiệm để đem lại sự an bình trong khung trời Đại học.Chuyện hoàn toàn không tô đỏ, tô hồng cho mục đích cũng như kết quả.

  Sách “ Đặc Vụ Trong Học Đường” của nhà báo Duy Văn xuất bản lần đầu vào năm 2022.

  https://docs.google.com/document/d/1TDLmnVVRtPGFO1k2PYXsLH6Tb4kXNFE4/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

  Không có nhận xét nào