Header Ads

 • Breaking News

  Lê Bá Vận - Đề Án 1334/QĐ-TTg 2023 & Lúc Túng Toan Lên Bán Cả Trời

  Phần 3. Hết

  29/3/2024

  "Bản Đề án phát huy nguồn lực NVNONN đọc nghe bùi tai: “Rằng hay thì thật là hay”.

  Song le với trực giác kiều bào cảm nhận có điều ám muội, cạm bẩy hoặc bất khả thi.

  Phảng phất thoáng ngửi “Fishy!” mùi cá tanh.

  Đọc kỹ, săm soi, đang phân vân thì “Phúc chí tâm linh” chúng nhân chợt tỉnh ngộ. Thì ra cạm bẩy là các điều kiện tiên quyết được ghi từ đầu văn bản:

  - Quán triệt sâu sắc tư tưởng HCM về Đại đoàn kết dân tộc kiểu độc đảng …

  - Bám sát… văn kiện Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết 36… Nghị quyết 169 năm 2021…

  - Phát huy quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về nguồn lực NVNONN.

  Nói tóm gọn là… “dưới sự lãnh đạo của Đảng”.

  Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc. Duy trì đà tăng trưởng của kiều hối; thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư FDI của NVNONN. Phấn đấu 100%... NVNONN thành lập được các hội, đoàn. Quản lý lao động, du học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

  (FDI=Đầu tư trực tiếp nước ngoài. NVNONN=Người Việt Nam Ở Nước Ngoài).

  “Kinh cung chỉ điểu”. Chỉn e Đề án thu hút NVNONN lại là kịch bản tương tự Lời kêu gọi quân cán chính VNCH trình diện học tập cải tạo, tháng 6/1975, mang theo vật dụng cá nhân và lương thực đầy đủ cho 10 ngày học tập. “Nhất võng đả tận” một mẻ lưới quét sạch.

  ____

  Nội Dung – Hình Thức – Đánh Giá : Đề Án 1334/QĐ-TTg 2023.

  I) NỘI DUNG ĐỀ ÁN. Gồm 3 Điều.

  1) Điều 1. Phê duyệt Đề án.

  1. Quan Điểm chỉ đạo:

  - Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh (HCM) về Đại đoàn kết dân tộc…

  - Bám sát… văn kiện Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết 36… Nghị quyết 169 năm 2021.

  - Quán triệt sâu sắc quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII.

  - Phát huy quan điểm của Đảng, Nhà nước về NVNONN. Đánh động lòng yêu nước.

  2. Phương Châm. Thu hút nguồn lực NVNONN.

  - Đặt trong tổng thể… đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

  - Kế thừa các chủ trương, chính sách do Chính phủ, bộ, ngành… đã ban hành.

  - Kết hợp hài hòa công tác bồi dưỡng, hỗ trợ… với đấu tranh chống phá hoại.

  - Dành kinh phí thực hiện phù hợp, thỏa đáng. Cần mạnh dạn, có đột phá.

  3. Mục Tiêu.

  - Tổng quát : VN phát triển cao năm 2045. (Đại hội Đảng XIII 2021).

  - Cụ thể: Tăng cường nhận thức/ thu hút/ phát huy/ tạo môi trường, khuôn khổ, cơ chế/ củng cố

  mạng lưới/ hỗ trợ cộng đồng/ nâng cao tuyên truyền, giáo dục, quản lý NVNONN.

  4- Giải Pháp.

  - a) Chung. Từ Trung ương đến địa phương : Nâng cao nhận thức, rà soát, sửa đổi, bổ sung, phối

  hợp, hoàn thiện, xây dựng, triển khai, đẩy mạnh, thu hút, tạo đều kiện…

  - b) Riêng. Nhắm trí thức, chuyên gia, nhân tài, lao động: thu hút, quảng bá sản phẩm, phát huy

  nguồn lực “mềm” của NVNONN.

  - c) Phối hợp với nước sở tại để NVNONN có địa vị pháp lý hội nhập, ổn định.

  Củng cố hội đoàn chuyên gia, trí thức, danh nhân làm nòng cốt phát triển NVNONN.

  Đẩy mạnh truyền thụ văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ NVNONN.

  2) Điều 2. Tổ chức thực hiện.

  - I. PHÂN CÔNG. Tất cả các bộ: Ngoại giao, Công an… UBND tỉnh, thành phố; các cơ quan khác:

  Tuyên giáo, Dân vận… Mặt trận Tổ quốc, Thanh niên CS HCM… : nâng cao, củng cố, phát huy, thu

  hút, xây dựng, phối hợp, đẩy mạnh, hỗ trợ, rà soát, điều chỉnh…

  -II. KINH PHÍ. Ngân sách nhà nước. Lập dự toán nhu cầu (ngắn).

  -III. BÁO CÁO. Bộ Ngoại giao tổ chức Sơ kết 5 năm và Tổng kết 2024-2031 (ngắn).

  3) Điều 3. Điều khoản thi hành. QĐ có hiệu lực kể từ ngày ký (ngắn).

  Chú ý : Quyêt định 1334/QĐ- TTg 2023 bỏ qua điều được viết trong Nghị quyết số 36/NQ-TW 2004:

  “Mọi người VN, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước

  ngoài… đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

  II) HÌNH THỨC ĐỀ ÁN : viết dài khoảng 5.000 chữ.

  Nghị quyết đầu tiên “36- NQ/TW” năm 2004 của Bộ Chính Trị về công tác đối với NVNONN dài tầm 4.000 chữ, gồm 4 mục: I- Tình hình NVNONN thờI gian qua. II- Công tác NVNONN trong thời gian tới. 

  III- Nhiệm vụ chủ yếu. IV- Tổ chức thực hiện (ngắn).

  Nghị quyết 36 lý luận, giảng giải một mạch không ngừng, Quyết định 1334 thì trình bày đề án sắp đặt thành nhiều tiết mục nhỏ ra vẻ đâu ra đấy.

  Các văn bản được viết kéo dài lòng thòng, ở mỗi mục lặp đi lặp lại ‘ý và từ ngữ’ cũ. Chắc viết bài dài, đếm thấy nhiều chữ thì sức thuyết phục càng lớn, thù lao nhuận bút nhiều.

  Ở đâu cũng: “điều chỉnh, bổ sung, nâng cao, củng cố, phát triển, phối hợp, đẩy mạnh triển khai, tăng cường, hỗ trợ, rà soát, thống nhất, xây dựng… nguồn lực NVNONN”

  Văn bản ‘Đề Án 1334/QĐ-TTg 2023’ chẳng khác một mê cung, đi quanh quẩn gặp lại các cảnh cũ.

  III) ĐÁNH GIÁ ĐỀ ÁN.

  1- Điểm Tích Cực.

  +1a. Đề án “Phát huy nguồn lực của NVNONN… là hợp thời, hợp lý.

  +1b. Quan điểm, phương châm, mục tiêu, giải pháp… trong Đề án là đúng đắn.

  +1c. Một số đề xuất là các sáng kiến được đánh giá có chất lượng, hấp dẫn:

  -1. Duy trì đà tăng trưởng của kiều hối; thu hút nhiều vốn đầu tư FDI của NVNONN. Thu hút chuyên gia, trí thức, nhân tài NVNONN và lao động người Việt trở về nước.

  -2. Phấn đấu 100% các địa bàn có đông NVNONN thành lập được các hội, đoàn.

  -3. Thành lập Trung tâm Văn hóa - Giáo dục Việt Nam ở nước ngoài.

  -4. Tổ chức chương trình Xuân Quê hương, Trại hè thanh thiếu niên, Khóa tập huấn, bồi dưỡng tiếng Việt, các hội nghị hội thảo, hoạt động từ thiện... hàng năm.

  -5. Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt

  -6.Triển khai Đề án “Năm Du lịch kiều bào”.

  -7. Bổ nhiệm NVNONN tiêu biểu làm Đại sứ Du lịch Việt Nam (VN).

  -8. Bổ nhiệm NVNONN làm Lãnh sự danh dự của VN ở các nước.

  -9. Cấp học bổng cho NVNONN giới trẻ về nước học tiếng Việt, văn hóa VN.

  -10. Hỗ trợ du học sinh VN có thành tích học tập, hoạt động xã  hội tốt.

  -11. Hỗ trợ xúc tiến thương mại sản phẩm VN tại các thị trường ngoài nước.

  -12. Tiếp cận với chính quyền sở tại để bảo vệ quyền và lợi ích của NVNONN.

  -13. Cấp giấy miễn thị thực, Giấy xác nhận người gốc VN, Giấy phép lao động…

  -14. Dành kinh phí phù hợp, thỏa đáng, hài hòa cho công tác nguồn lực NVNONN.

  -15. Ngăn chặn chống phá của các thế lực thù địch, phản động lưu vong.

  2- Điểm Tiêu Cực.

  Bản Đề án phát huy nguồn lực NVNONN đọc nghe bùi tai: “Rằng hay thì thật là hay”.

  Song le với trực giác kiều bào cảm nhận có điều ám muội, cạm bẩy hoặc bất khả thi.

  Phảng phất thoáng ngửi “Fishy!” mùi cá tanh.

  Đọc kỹ, săm soi, đang phân vân thì “Phúc chí tâm linh” chúng nhân chợt tỉnh ngộ. Thì ra cạm bẩy là các điều kiện tiên quyết được ghi từ đầu văn bản:

  - Quán triệt sâu sắc tư tưởng HCM về Đại đoàn kết dân tộc kiểu độc đảng …

  - Bám sát… văn kiện Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết 36… Nghị quyết 169 năm 2021…

  - Phát huy quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về nguồn lực NVNONN.

  Nói tóm gọn là… “dưới sự lãnh đạo của Đảng”.

  Tiếc thay một đề án hữu lý, hữu ích như Đề án phát huy nguồn lực NVNONN - cũng như bất cứ điều gì, dự án gì có nội dung tốt đẹp - lại đeo cái đuôi “dưới sự lãnh đạo của Đảng”.

  Tức là dưới sự lãnh đạo của độc tài và tham nhũng.

  Mỗi lần nghe nói “dưới sự lãnh đạo của Đảng” lại thấy hiện ra trước mắt bóng dáng các điều luật đại hình 79, 88, 117, 258, 331 ghê rợn, đường vào nhà tù địa ngục trần gian.

  Hãy nhớ cái đuôi thòng “tắc tử” trong câu “Phúc thống phục nhân sâm… tắc tử” có nghĩa “Đau bụng uống nhân sâm… tất chết” (xem Phần 2 của bài).

  Thử lướt qua 15 đề xuất được liệt kê ở trên.

  -1. Kiều hối và FDI là mục tiêu tối hậu. Năm 2023 lượng kiều hối là 16 tỷ USD - TP HCM chiếm gần 60%. Đặc biệt lao động xuất khẩu tăng mạnh ở các nước Nhật, Hàn, Đài Loan gởi tiền dành dụm về cho người thân trong nước. Tuy nhiên chủ yếu là để sinh sống, trả nợ, tích lũy, rất ít về kinh doanh sản xuất. Đúng vậy, theo Thông Tin Đối Ngoại Feb 9, 2024, kiều bào từ nhiều năm hiện đang đầu tư 421 dự án FDI về Việt Nam với tổng vốn đăng ký 1,72 tỷ USD. Quan chức CS tham nhũng, hưởng lợi không ít.


  Thu hút chuyên gia, trí thức, nhân tài NVNONN trở về nước là để làm cảnh, vẫn “Hồng hơn Chuyên”. Đối với các người lao động thì ngược lại, đang cần tăng mạnh xuất khẩu.

  -2. CSVN khỏi “lo bò trắng răng”. NVNONN đã thành lập vô số hội đoàn, khắp nơi: Hội người Việt, Cộng đồng người Việt, Hội Phụ nữ, Cao niên, Quân nhân binh chủng, Viên chức, các hội Ái hữu trường/khóa/lớp, Đồng hương… các sinh hoạt đại hội, gặp mặt được tổ chức, đếm không xuể. CSVN vẫn dùng tiền (tất nhiên tham nhũng ăn bớt phần lớn) xâm nhập, lũng đoạn, gây chia rẽ, mua chuộc cá nhân, truyền thông… của NVNONN, tất cả đều làm ngấm ngầm nên kết quả vẫn là “Muỗi đốt chân voi”. Cộng đồng NVNONN nhanh chóng vạch mặt những kẻ phá rối.

  Tuy nhiên CS có khả năng chi tiền thành lập, quản lý hội đoàn ở các nước có số đông du học sinh, lao động xuất khẩu, di dân lậu… là những thành phần họ giám sát.

  -3 đến -8. Ở Bắc Mỹ kiều bào là người miền Nam. Người miền Nam là bao gồm cả một triệu đồng bào miền Bắc di cư vào Nam năm 1954. Họ hiểu rõ cộng sản nên chống ‘cọng’ triệt để. CSVN không thể xâm nhập mà chỉ có thể thuê người quậy phá đôi chút, tránh lộ liễu.

  Đề án “Năm Du lịch kiều bào” là các tour du lịch loanh quanh trong nước. Hộ chiếu Việt Nam ra ngoài có giá trị rất thấp. Năm 2019 CSVN bỏ ghi quê quán trên hộ chiếu vì dân một số tỉnh có thành tích xấu hay bị bác thị thực nhập cảnh. Đức và nhiều quốc gia ở châu Âu bác bỏ hộ chiếu mới này.

  Hoa Kỳ chưa nói gì song bình thường cũng đã dễ gì xin nhập cảnh nước Mỹ đối với hộ chiếu VN.

  Các đại sứ du lịch và lãnh sự danh dự tất nhiên dành cho lớp NVNONN gốc Bắc bè cánh.

  Các đối tượng kể trong -9 và -10, học bổng, hỗ trợ cũng thế, và lớp con em.

  -11. Các NVNONN luôn mua sản phẩm VN nếu chất lượng tốt.

  -12. Nhiều người Việt ở Hoa Kỳ giữ chức thị trưởng thành phố, dân biểu của tiểu bang, là tướng lãnh trong quân đội… CSVN chẳng giúp ích được gì, chẳng bảo vệ được ai.

  Điều CSVN cần làm là tác động lên chính phủ nước ngoài để giải quyết các vấn nạn người Việt ở Nhật, Hàn, Đài Loan, các nước Ả Rập… ở lậu, làm chui, hoặc hay trộm cắp ở các siêu thị, bị ngược đãi… nhất là người VN ở Campuchia.

  Ngày 18/8/2022 một số 40 NVNONN đã bơi qua sông Bình Di (An Giang) trốn thoát trở về Việt Nam. Một người thiệt mạng. Hiện nay nhiều thanh niên nam, nữ người Việt bị lừa bắt hoặc bị dụ dẫn qua Campuchia lao động. Ngày 16/2/2024 tại Anh Quốc đã phát hiện 7 người Việt di dân lậu ẩn trốn trong thùng xe tải.

  Thực tình CSVN nói như thánh song có tốt lành gì với NVNONN !

  Họ tự thủ bàng quan trước các bất hạnh. Gặp dịp họ lại trục lợi, xơi tái. Điển hình họ buộc NVNONN mua vé rất đắt ở các chuyến bay giải cứu trong đại dịch Covid -19 năm 2021.

  CSVN tịch thu tài sản đầu tư của NVNONN tại Hà Lan, Trịnh Vĩnh Bình và Tòa án Quốc tế ở Paris, Pháp năm 2019 phán xử họ thua kiện, chịu bồi thường.

  -13 và -14. Giấy tờ phức tạp, hành chánh quan liêu mở đường cho tham nhũng. Tăng kinh phí để thu hút nguồn lực NVNONN rút cuộc tiền vào túi các quan chức CS chia chác và báo cáo hay.

  -15. Điều này thì CSVN làm rất tốt, nhờ luôn tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ngất ngưởng ngân sách bộ “Còn Đảng còn mình”.

  IV) LỜI KẾT.

  Lời cổ nhân “Quân vô hí ngôn” là Vua (Bác, Đảng, Nhà nước…) không có lời nói chơi. Hoặc “Quân bất hí ngôn”, vua không nói chơi.

  Trọng chữ ‘Tín’, đã nói là giữ lời. CSVN thì trở mặt nhanh hơn trở bàn tay.

  Năm 1985, đầu hôm CSVN cực lực cải chính, bác bỏ tin đồn “đổi tiền” thất thiệt thì rạng sớm hôm sau ban hành thiết quân luật và lệnh đổi tiền trên toàn quốc, “công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý”.

  Tháng 6/1975 CSVN kêu gọi quân cán chính VNCH trình diện học tập cải tạo, mang theo vật dụng cá nhân và lương thực đầy đủ cho 10 ngày học tập. Nay tháng 11/2023 dùng kịch bản gian manh cũ, CSVN phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của NVNONN phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”. NVNONN là đối tượng bóc lột.

  NVNONN hiểu rõ của cải đem về nước kiều hối, vốn FDI, góp phần đến năm 2045, CHCHXHVN trở thành nước phát triển, thu nhập cao thì tối hậu tiền rừng bạc biển, “nước chảy chỗ trũng” cũng chui lọt vào hầu bao các quan chức cộng sản.

  Chúng sống giàu sang, lên xe xuống ngựa, miệng hô gào tăng cường sức mạnh của Đảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội do ĐCS Mác-Lê của chúng lãnh đạo.

  Song biết đâu năm 2045 Việt Nam đã là một tỉnh của Trung Quốc siêu cường. ĐCSVN con rối của ĐCSTQ thì hưởng phúc phận của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam!

  Than ôi chẳng khác “Thương nữ bất tri vong quốc hận”, CSVN vẫn phong lưu, hưởng thụ, an nguy đã phó cho tấm thẻ xanh bảo bối dắt kè kè, vật bất ly thân. (1).

  “ Cho hay công nợ âu là thế.

  Mà vẫn phong lưu suốt một đời.

  Tiền bạc phó cho con mụ kiếm,

  Ngựa xe chẳng thấy lúc nào ngơi.”

  (Tự Trào 2. Trần Tế Xương).

  Lê Bá Vận.

  Chú Thích: (1).

  Thương nữ bất tri vong quốc hận,

  Cách giang do xướng “Hậu đình hoa”. (Đỗ Mục – Bạc Tần Hoài).

  Dịch : Cô gái trẻ không biết đến nỗi hận mất nước

  Ở bên kia sông còn hát khúc “Hậu đình hoa”.


  Không có nhận xét nào