Header Ads

 • Breaking News

  Gs. Nguyễn Văn Canh : Vô hiệu hoá QĐ 1334

  “Đề Án Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở Nước Ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”

  10 tháng 4, 2024 

  Gs. Nguyễn  Văn Canh : Hội Luận Chính Trị : Vô hiệu hoá QĐ 1334 . Thư viện Tully San Jose 20/4/2024

  “Đề Án Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở Nước Ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” 

  Đây là tên Chính Sách, số 1334, được ban hành ngày 10 tháng 11, 2023, có mục đích chính là thu hút tài nguyên của Người Việt tị nạn Cộng sản ở Hải Ngoại cho Đảng để xây dựng đất nước và tôi dùng chữ Việt Kiều trong tài liệu này. 

  I. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH 

  1. LÝ DO: Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việt Cộng nêu ra 2 lý do để đạt mục đích trên: 

  a) Hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, 

  b) Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

  2. CHỦ ĐIỂM CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG. 

  a) Gây ý thức hƣớng về cội nguồn, lòng yêu nƣớc, khuyến khích đóng góp mang tính tự nguyện của cộng đồng, đại đoàn kết dân tộc. 

  b) Biện giải cho công tác này: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, gắn với mục tiêu phát triển của Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 như Đại hội Đảng lần XIII đã đề ra. 

  3. THỰC THI CÔNG TÁC.

  a) Khuyến dụ Kiều bào về Xây dựng và Bảo Vệ Tổ Quốc: 

  1- Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Việt kiều về thăm quê hương, thân nhân, đầu tƣ, kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, từ thiện, xã hội; du học sinh, lao động trở về lập nghiệp... 

  2- Tạo môi trừờng, cơ chế trong nƣớc để Việt Kiều yên tâm gắn bó: Phát huy nguồn lực của mình với đất nƣớc; Duy trì đà tăng trưởng của kiều hối; Thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư FDI của Việt Kiều; Đẩy mạnh, phát huy hiệu quả nguồn lực của trí thức Việt Kiều; Thúc đẩy chuyển giao tri thức và kỹ năng; 

  3- Thu hút và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động, du học sinh trở về; 

  4- Triển khai hiệu quả các sáng kiến, đóng góp từ thiện nhân đạo, xã hội của các cá nhân, tổ chức NVNONN tại Việt Nam. 

  5- Phát huy vai trò cầu nối của NVNONN trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ kinh tế - thƣơng mại, văn hóa, xã hội... 

  6- Củng cố mạng lƣới Việt Kiều trên toàn thế giới. Hoàn thành xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài. Phấn đấu 100% các địa bàn có đông cộng đồng Việt Kiều thành lập được các hội, đoàn. Tăng cường sự gắn kết, "giao lưu” trong nước giữa Việt Kiều với các tổ chức nhân dân, hội đoàn trong nước. 

  7- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, thông tin, trao đổi với Việt Kiều, quản lý lao động, du học sinh Việt Nam ở nước ngoài. 

  8- Ban hành chính sách về việc rà soát, siết chặt công tác quản lý, tránh lỗ hổng về pháp lý để đối tƣợng xấu lợi dụng. 

  b) Phân công cho các cơ quan, đoàn thể trong nước. 

  a) Nhóm 1 có Nhiệm vụ: - Giải pháp chung về nâng cao nhận thức, chính sách, tổ chức và cơ chế phối hợp; Thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác thu hút nguồn lực của Việt Kiều phục vụ phát triển; Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, pháp luật tạo điều kiện cho Việt Kiều yên tâm quay trở về đất nƣớc đầu tư, kinh doanh. - Các bộ, ngành, địa phƣơng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức kinh tế - xã hội xây dựng chính sách, đề án, chƣơng trình cụ thể về việc thu hút nguồn lực của Việt Kiều. - Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ từ Trung ƣơng đến địa phƣơng về triển khai thu hút, phát huy nguồn lực Việt Kiều. - Đẩy mạnh triển khai các biện pháp củng cố khối Đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới. 

  b) Nhóm 2 có nhiệm vụ: Giải pháp riêng đối với từng đối tƣợng, loại nguồn lực; Thu hút chuyên gia, trí thức, nhân tài Việt Kiều và lao động ngƣời Việt trở về nƣớc; Cải thiện môi trường về đầu tƣ, duy trì đà tăng kiều hối hàng năm, hỗ trợ Việt Kiều quảng bá, xúc tiến thƣơng mại sản phẩm Việt Nam tại các thị trƣờng ngoài nước. Có các chính sách, biện pháp cụ thể phát huy nguồn lực “mềm” của cộng đồng Việt Kiều. 

  c) Nhóm 3 có nhiệm vụ: Giải pháp bồi dưỡng, phát triển cộng đồng Việt Kiều ở sở tại: - Thúc đẩy hợp tác với các nƣớc, các tổ chức quốc tế và chính quyền các nƣớc có ngƣời Việt Nam sinh sống để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của ViệtKiều; Tăng cường phối hợp giữa cơ quan chức năng của Việt Nam và sở tại để hỗ trợ cộng đồng Việt Kiều có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định, phát triển và hội nhập vào sở tại. Tạo điều kiện để cộng đồng có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với chính quyền sở tại, nhất là tại các sự kiện do Cơ quan đại diện tổ chức; Củng cố, phát triển các hội đoàn chuyên gia, trí thức, doanh nhân Việt Kiều làm nồng cốt, dẫn dắt sự phát triển của cộng đồng ở sở tại. Thu hút nhóm Việt Kiều đã thành đạt ở sở tại tham gia trợ giúp nhóm còn yếu thế; Đẩy mạnh công tác dạy tiếng Việt, truyền thụ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam cho các thế hệ thanh thiếu nhi Việt Nam ở nƣớc ngoài, gắn kết thế hệ trẻ Việt Kiều với trong nước. 

  4.TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC THỰC THI CHÍNH SÁCH 

  1. Bộ Ngoại giao, 

  2. Bộ Công an, 

  3. Bộ Tư pháp, 

  4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

  5. Bộ Công Thương

  6. Bộ Thông tin và Truyền thông, 

  7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

  8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

  9. Bộ Khoa học và Công nghệ, 

  10. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

  11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 

  12. Bộ Tài chính, 

  13. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 

  14. Các cơ quan khác: Ban Tuyên giáo Trung ƣơng, Ban Dân vận Trung ƣơng, Ban Kinh tế trung ƣơng, Ban Đối ngoại Trung ƣơng, Ủy ban trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ƣơng đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các cơ quan và tổ chức liên quan phối hợp, hỗ trợ thực hiện Đề án; nghiên cứu lồng ghép các phƣơng châm, mục tiêu, giải pháp của Đề án vào nội dung, chƣơng trình làm việc của các cơ quan. Có nói tới ngân sách, nhưng không phổ biến con số dự chi

  II. PHÂN TÍCH

   A. Ý Nghĩa một vài danh từ: 

  a) Nguồn lực: bao gồm tiền bạc và cả trí tuệ của Việt Kiều. 

  b) Người Việt ở Nước Ngoài (Việt Kiều): Người tị nạn Cộng sản, người xuất cảng lao động, các du học sinh. Ở đây, Đảng cộng sản Việt Nam chú tâm vào người tị nạn. 

  c) Phát Triển Đất Nước: Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc 

  B. Các lãnh vực hoạt động để Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc. 

  a. Thu góp tiền bạc nhƣ nguồn vốn để đầu tƣ (FDI), kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ trong lãnh vực kinh tế tài chánh, và tài trợ các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, từ thiện, xã hội, thể thao, du lịch.... 

  b. Vận động kiều bào, các loại kể cả những ngƣời đã đƣợc Đảng cho đi xuất cảng lao động và du học sinh về nƣớc để đóng góp vào mục tiêu trên. 

  c. Phát triển và củng cố đoàn thể quần chúng hay lực lƣợng ở hải ngoại, những nơi có đông Việt Kiều sinh sống, ngõ hầu “hƣớng dẫn” họ phục vụ mục tiêu trên của Đảng. 

  d. Các hoạt động can thiệp vào cách cai trị chính quyền quốc gia sở tại nhân danh bảo vệ Việt Kiều, nay là cƣ dân của họ. 

  C. Nhận Xét: Đây là một kế hoạch “đại qui mô” nhưng các chi tiết được trình bày “hồ lốn” như nồi cám heo, bao gồm mọi sinh hoạt xã hội, có mục tiêu thu góp tiền bạc đầu tư kinh doanh, tài trợ các dự án văn hóa, xã hội, gồm cả „sở hữu trí tuệ‟ của Việt Kiều. Toàn bộ chính phủ từ trung ƣơng xuống tới địa phƣơng, từ trong nƣớc ra tới các cơ quan đại diện ở nƣớc ngoài (sứ quán/lãnh sự) và các tổ chức, đoàn thể của Đảng cũng đƣợc huy động cho mục đích trên. Cũng có thể gọi là, Đảng “dốc” toàn bộ lực lượng vào công tác trọng đại này. Có sự phân công, phân nhiệm rõ rệt. Kế hoạch dấu kín ngân sách, nhƣng phải hiểu là rất lớn. Thí dụ nhƣ có chỗ ta thấy nói tới vận động “trí thức” phục vụ mục tiêu của Đảng, thì ta thấy ngay Đảng noi gƣơng/học tập cách “quan thày” Trung cộng đã và đang thực thi chƣơng trình “1000 nhân tài” ở Hoa Kỳ, nó tốn kém nhƣ thế nào. 

  Kế hoạch này là để vận động những ai yêu xã hội chủ nghĩa đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng tạo dựng cơ hội thuận lợi cho họ, với cả “một hành lang pháp lý‟ để họ yên tâm phục vụ xã hội chủ nghĩa trong mọi lãnh vực của quốc gia. Thí dụ trong lãnh vực văn hóa nghệ thuật, họ đƣợc hiểu là cả nước  hỗ trợ họ để phát huy tài năng của mình , hay được hiểu là được có cơ hội phát biểu “tư tưởng” của mình,nghĩa là được tự do trình diễn vì Đảng đã tạo điều kiện thuận lợi/ hoàn cảnh/môi trường cho mỗi người. Các ca sĩ “hãy trở về đi” hát các bài hát “nhạc vàng/ đấu tranh” mà trước kia bị cấm. Họ sẽ được ưu ái đón nhận. Trong lãnh vực tự do dân sự, dù “Đề án” không đề cập, nhưng toàn bộ bản văn cho thấy Đảng chấp thuận chính sách này, nhất là phát biểu về “kẻ thù truyền kiếp của dân tộc”, dù mỗi ngày chúng gậm nhấm một chút lãnh thổ quốc gia. Nay, nếu có ai nói Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam hay treo 1 “biểu ngữ” như vậy trước cửa nhà, rồi tọa kháng trong phòng, sẽ không bị tù. Các bác sĩ/ y sĩ “trở về đi”, cho đông đảo hơn để làm các công tác từ thiện, như mổ tim, chữa môi sứt, mổ mắt..., vì Đảng không có tiền và chuyên môn, không làm nổi. Các chuyên viên ngân hàng/ tài chính có kỹ năng nghề nghiệp tiến bộ, hãy về đi tiếp sức với Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các sư sãi sẽ được nồng nhiệt đón nhận, khi cần mang chăn mền, thuốc men, thực phẩm cho các nạn nhân thiên tai. Các sư và phật tử không bị bỏ tù vì tự động làm việc này cho nạn nhân bão lụt như ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long hồi 1999. Trước đây, đó là loại lãnh vực chuyên độc của Đảng, cấm các tư nhân làm.... Tóm lại, nay Đảng ưu ái “nhiệt tâm” mời gọi các người nêu ở trên tiếp sức cho Đảng để phục vụ dưới sự lãnh đạo của Đảng với mục đích là: “Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, mà lý do là: 

  a) bảo vệ Hòa bình, Độc lập, Thống nhất, Toàn vẹn lãnh thổ, và 

  b) làm cho " Dân giàu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh”  Mặt khác, vì lẽ công bằng của xã hội loài ngƣời, Đảng cũng không quên nhắc khéo là Đảng đã cho quá nhiều. Nên Đảng có quyền giữ lại “tí” quyền hành nhƣ đƣợc diễn tả trong đoạn sau: “Ban hành chính sách ƣu đãi để thu hút, vận động cộng đồng và việc rà soát, siết chặt công tác quản lý, tránh lỗ hổng về pháp lý để đối tượng xấu lợi dụng” (trích nguyên văn). 

  D. Một số thắc mắc: 

  a) Đảng CSVN đã đánh thắng Đế Quốc Mỹ và đã thu hồi được Độc Lập, Thống Nhất Đất Nước, Duy Trì Vẹn Toàn Lãnh Thổ, mang lại Hòa Bình cho dân tộc từ năm 1975 và nhất là đã và đang được “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Trung Hoa” trợ giúp và bảo vệ. Vậy thì Việt nam dưới sự cai trị của Đảng hiện nay (tình hình mới) không có độc lập, hòa bình, thống nhất và vẹn toàn lãnh thổ hay sao? Ai là Kẻ thù đang đe dọa dân tộc? Chắc không phải đế quốc Mỹ, vì đã xin Mỹ nâng cấp bang giao toàn diện. Hay là Trung Hoa? Chắc cũng không phải, vì Trung Cộng là quan thầy che chở mà. Hiện nay, phải có cái gì quan trọng lắm, Đảng mới công khai nói ra điều này.Vậy thì tại sao? Câu trả lời còn bỏ ngỏ. 

  b) Đảng đã độc quyền cai trị liên tục suốt 50 năm kể từ ngày thắng trận cho đến nay bằng phương pháp “vô sản chuyên chính”, ít nhất có 4 kế hoạch ngũ niên về phát triển kinh tế và xã hội do Liên Sô tài trợ, cho đến năm 1990, mỗi năm là 2.9 tỉ MK (vào thời đó), và kế tiếp nào là Ngân Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền Tệ Thế Giới, các khoản đầu tư ODA của các cuờng quốc hoặc “viện trợ cho không” hay nhẹ lãi để nâng cao mức sống của dân............vì Đảng khai là “thuộc loại các nước nghèo”. Không kể đến tiền của Việt Kiều gửi về từ năm 1986 đến nay, trung bình khoảng gần 10 tỉ Mỹ Kim/năm, riêng năm vừa qua số tiền này là 16 tỉ MK. Tổng số tiền ấy lên tới có lẽ hơn 400 trăm tỉ MK. Vậy số tiền ấy để dùng vào mục đích gì, mà nay lại viện dẫn lý do là “tình hình mới” để “ Bảo Vệ Độc Lập, Hoà Bình...” và lại cũng để làm cho “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” để xin tiền Việt Kiều (xem các hình và tài liệu 1 đính kèm.) Điều đáng lưu ý là Đảng vận động xin tiền của chính Việt Kiều mà trước đây họ bị coi là những kẻ thù giai cấp của Đảng, phải bị” tận diệt”, và Việt Kiều đó đã phải liều mạng trốn chạy khỏi sự cai trị của Đảng. Lúc đó, những kẻ này được Đảng gọi là các phần tử “bất hảo”, chạy theo đế quốc để ăn cơm thừa, sữa cặn của chúng. Từ 1986 tới nay, Đảng đã “muối mặt”ca tụng họ, vận động xin chất “thừa” của đám người “xấu xa” này, để xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa! 

  III. NGƯỜI TỊ NẠN LÀM GÌ VỚI KẾ HOẠCH TRÊN 

  Kế hoạch này chỉ là những gì Đảng đã làm từ khi Đổi Mới vào năm 1986. Năm đó, Việt cộng lập Ủy Ban Người Việt nước Ngoài với nhiệm vụ quyên góp tiền bạc của người tị nạn để Đảng gắng sức tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa. Rồi đến Nghị Quyết 36 và nay, với Đề Án 1334, chúng tổ chức quy mô hơn, huy động toàn lực quốc gia vào mục tiêu này. Người tị nạn chúng ta có sức mạnh trí tuệ và có nhiều cộng đồng lớn mạnh. Và chúng ta đã hạn chế được phần nào hoạt động của chúng, và nhất là chế ngự được một số âm mưu của chúng trong lãnh vực “khống chế” người tị nạn để từ đó chúng kiểm soát chúng ta. Để đối phó, trước hết, chúng ta cần tăng cường công tác 

  Cảnh Giác Quần Chúng, nghĩa là cần liên tục vạch trần âm mƣu này trƣớc công luận. Muốn được như vậy, nên có một nhóm chuyên sưu tầm tài liệu, tin tức liên hệ, và phổ biến những dối trá có hệ thống của Đảng cho mọi người biết bằng các buổi hội thảo hay bằng các phương tiện truyền thông đại chúng. Ngoài ra, chúng ta nên chú ý tới các hoạt động của chúng trong 2 lãnh vực: 

  a) Sự tìm cách xuất hiện của chúng tại các cộng đồng người tị nạn tại mỗi địa phương, dần đần tiến tới công tác khống chế người tị nạn bằng mọi cách, kể cả các cách vô đạo đức, để các người này lâm vào vị trí phục tùng làm tay sai cho chúng.. 

  b) Chúng vận động kể cả “mua chuộc” bằng tiền để cộng tác/ hợp tác với chính quyền liên bang hay địa phƣơng như tại Hoa Kỳ với mục đích cho người tị nạn hiểu rằng chúng đã có chính quyền Mỹ công nhận tính cách hợp pháp về sự hiện diện của chúng. Từ đó, chúng đi tới là gây ảnh hưởng hay làm áp lực đối với người tị nạn. Trong tình thế đó, chúng có thể quyên góp được nhiều hơn và thực hiện các công tác khác về sau. Về hoạt động thứ nhất: Vì biết không thể thuyết phục đại đa số tị nạn đi theo chúng, Việt cộng dò dẫm đi từng bước: 

  a) Trưng bày vật biểu tượng Cộng sản tại các nơi có đông người tị nạn sinh sống như Cờ VC được treo ở trường học, có khi ở một nơi như công viên, thường thì lén lút, đều bị dẹp bỏ; Có lần hình Hồ treo ở tiệm của một tên chạy theo VC, cũng bịp dẹp bỏ. 

  b) Ngoài ra, viên chức Cộng sản xin gặp thăm xã giao các viên chức chính quyền địa phương hay liên bang thường thì phải lén lút, kể cả viên chức cấp Quốc trưởng, Thủ tướng, Bộ trưởng đến thăm chính thức các cấp tương đương thường thì phải che dấu vì bị người tị nạn săn đuổi và phải đi vào cộng hậu; 

  Về hoạt động thứ hai: Vận động gồm cả mua chuộc để hợp tác các dự án có lợi cho cá nhân/chính quyền sở tại nhƣ: 

  1) Thiết lập các tổ chức anh em/chị em/ thân hữu giũa 2 bên; 2) Hợp tác trao đổi văn hóa, giáo dục và với hy vọng VC chính thức có văn phòng và bổ nhiệm nhân viên tới làm việc để điều khiển dự án cũng bị ngƣời tị nạn phản đối và dẹp bỏ (xin xem chi tiết, Nguyễn văn Canh, “Dân Tộc Tôi”, Tập I, “Dân Chủ và Nhân Quyền”, Hồ Sơ II: “Thiết Lập Mối Liên Hệ Chị Em giữa Tiểu Bang Hawaii và Thị Xã Huế-Thừa Thiên” tr. 203-252, UBBVSVTLT, 2003; Tập III, “Biên Cƣơng Mới”, Hồ Sơ II: “An Toàn Đòi Sống của gƣời Tị Nạn”, trang 33- 75, thượng dẫn.) 

  VC hoàn toàn thất bại và không có ở một nơi nào VC giám công khai xuất hiện trƣớc người tị nạn. Chỉ có vài tên nằm vùng phát biểu, thường thì nhân danh chống cộng, đả phá người quốc gia và gián tiếp ủng hộ VC.

  Còn lại chúng dấu mặt. Có vài kẻ trước đây dám công khai ra mặt, đều bị chống đối và rồi lặng lẽ chìm vào trong bóng tối. Các cộng đồng địa phương đã chế ngự được những kẻ phản phúc này. Trong chiều hướng đó, VC không tài nào lập được một cộng đồng thân cộng để yểm trợ chúng trong mọi mưu đồ thao túng và hướng dẫn người tị nạn hoạt động để thực hiện mục tiêu của chúng./.

  Nguyễn Văn Canh

  Toàn văn Quyết định 1334.

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 1334/QĐ-TTg

  Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

  QUYẾT ĐỊNH

  PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT HUY NGUỒN LỰC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

  Căn cứ Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 4357/TTr-BNG-UBNV ngày 31 tháng 8 năm 2023 và văn bản số 53553/BNG-UBNV ngày 23 tháng 10 năm 2023.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” (sau đây gọi là Đề án) với những nội dung chính sau đây:

  1. Quan điểm chỉ đạo

  - Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc và phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp cách mạng dân tộc, sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là NVNONN), trong đó có tranh thủ, huy động nguồn lực, là một bộ phận có tính chiến lược trong công tác đại đoàn kết dân tộc và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu đại đoàn kết dân tộc.

  - Bám sát chủ trương tranh thủ tối đa nguồn lực NVNONN tham gia đóng góp phục vụ phát triển đất nước, phù hợp với ưu tiên, định hướng phát triển đất nước nêu tại văn kiện Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2015, Kết luận 12-KL/TW ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. Xác định nguồn lực kiều bào là một nguồn lực có ý nghĩa quan trọng trong tổng thể các nguồn lực từ bên ngoài, cần được tranh thủ để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  - Quán triệt sâu sắc quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để phục vụ các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước từ nay đến 2030, tầm nhìn 2045, cần phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng, lấy lòng yêu nước là mẫu số chung.

  - Các chủ trương, chính sách, biện pháp về tranh thủ nguồn lực của NVNONN được triển khai nhất quán, thông suốt, toàn diện từ Trung ương đến địa phương.

  - Phát huy nguồn lực của NVNONN phải gắn liền với quan điểm của Đảng, Nhà nước về tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của NVNONN. Các chính sách, biện pháp thu hút nguồn lực chủ yếu dựa trên yếu tố gắn kết lợi ích, ý thức hướng về cội nguồn, lòng yêu nước, khuyến khích đóng góp mang tính tự nguyện của cộng đồng.

  2. Phương châm

  - Việc thu hút nguồn lực NVNONN dựa trên tiềm năng, năng lực, tính khả thi của nguồn lực, đồng thời đặt trong tổng thể chính sách Đại đoàn kết dân tộc, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đóng góp vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và các nước, góp phần hỗ trợ kiều bào sinh sống ổn định, tiếp tục đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển của đất nước.

  - Kế thừa các chủ trương, chính sách do Chính phủ, bộ, ngành, địa phương đã ban hành hoặc đang triển khai có yếu tố về người Việt Nam định cư ở nước ngoài; xác định vấn đề cần sửa đổi (nếu có) hoặc ban hành mới chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho kiều bào về thăm quê hương, thân nhân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, từ thiện, xã hội, du học sinh, lao động trở về lập nghiệp...

  - Các chính sách, quy định, biện pháp nhằm phát huy nguồn lực của NVNONN cần mạnh dạn, có đột phá, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chính đáng của đông đảo NVNONN.

  - Kết hợp hài hòa giữa công tác thu hút với công tác bồi dưỡng, hỗ trợ, phát triển nguồn lực NVNONN vì mục tiêu lâu dài.

  - Trong khi tranh thủ nguồn lực kiều bào, tiếp tục tăng cường cảnh giác, kiên quyết đấu tranh đối với các âm mưu và hành động khống chế cộng đồng, lợi dụng cộng đồng để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  - Đảm bảo hài hòa giữa ban hành chính sách ưu đãi để thu hút, vận động cộng đồng và việc rà soát, siết chặt công tác quản lý, tránh lỗ hổng về pháp lý để đối tượng xấu lợi dụng.

  - Các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo, chủ động trong công tác thu hút nguồn lực cụ thể.

  - Dành kinh phí phù hợp, thỏa đáng cho công tác thu hút nguồn lực NVNONN, hài hòa giữa kinh phí thực hiện ở Việt Nam và tại nước ngoài.

  3. Mục tiêu

  a) Mục tiêu tổng quát

  Huy động nguồn lực NVNONN tham gia phát triển đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với mục tiêu phát triển của Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 như Đại hội Đảng lần XIII đã đề ra; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước; củng cố sức mạnh, tiềm năng của cộng đồng NVNONN đóng góp cho đất nước.

  b) Mục tiêu cụ thể

  - Tăng cường thống nhất nhận thức NVNONN là nguồn lực ngày càng quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, từ đó xây dựng các định hướng, chủ trương, biện pháp mang tính tổng thể cơ bản, lâu dài nhằm thu hút và phát huy tối đa nguồn lực này. Các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch về thu hút nguồn lực của NVNONN. Thiết lập cơ chế triển khai, phối hợp đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở và trên phạm vi toàn quốc, trong và ngoài nước.

  - Tạo môi trường, cơ chế trong nước để NVNONN yên tâm gắn bó, phát huy nguồn lực của mình với đất nước. Xây dựng hành lang pháp lý để NVNONN cơ bản được hưởng môi trường pháp lý tương đương với người trong nước khi tiến hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao, nhân đạo...

  - Tạo khuôn khổ, cơ chế bền vững khuyến khích NVNONN tham gia phát triển đất nước trên các lĩnh vực phù hợp với nguồn lực của cộng đồng. Duy trì đà tăng trưởng của kiều hối; thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư FDI của NVNONN; đẩy mạnh phát huy hiệu quả nguồn lực của trí thức NVNONN thúc đẩy chuyển giao tri thức và kỹ năng; thu hút và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động, du học sinh trở về; triển khai hiệu quả các sáng kiến, đóng góp từ thiện nhân đạo, xã hội của các cá nhân, tổ chức NVNONN tại Việt Nam- phát huy vai trò cầu nối của NVNONN trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ kinh tế - thương mại, văn hóa, xã hội...

  - Củng cố mạng lưới NVNONN trên toàn thế giới. Hoàn thành xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài. Phấn đấu 100% các địa bàn có đông cộng đồng NVNONN thành lập được các hội, đoàn.

  - Hỗ trợ cộng đồng NVNONN phát triển, có vị thế ở sở tại; tăng cường sự gắn kết, giao lưu trong nước giữa NVNONN với các tổ chức nhân dân, hội đoàn trong nước.

  - Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, thông tin, trao đổi với NVNONN, quản lý lao động, du học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

  4. Giải pháp

  a) Nhóm 1: Giải pháp chung về nâng cao nhận thức, chính sách, tổ chức và cơ chế phối hợp

  - Thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác thu hút nguồn lực của NVNONN phục vụ phát triển.

  - Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, pháp luật tạo điều kiện cho NVNONN yên tâm quay trở về đất nước đầu tư, kinh doanh.

  - Các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức kinh tế - xã hội xây dựng chính sách, đề án, chương trình cụ thể về việc thu hút nguồn lực của NVNONN.

  - Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương về triển khai thu hút, phát huy nguồn lực NVNONN.

  - Đẩy mạnh triển khai các biện pháp củng cố khối Đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

  b) Nhóm 2: Giải pháp riêng đối với từng đối tượng, loại nguồn lực

  - Thu hút chuyên gia, trí thức, nhân tài NVNONN và lao động người Việt trở về nước.

  - Cải thiện môi trường đầu tư, duy trì đà tăng kiều hối hàng năm, hỗ trợ NVNONN quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm Việt Nam tại các thị trường ngoài nước.

  - Có các chính sách, biện pháp cụ thể phát huy nguồn lực “mềm” của cộng đồng NVNONN.

  c) Nhóm 3: Giải pháp bồi dưỡng, phát triển cộng đồng NVNONN ở sở tại

  - Thúc đẩy hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế và chính quyền các nước có người Việt Nam sinh sống để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NVNONN

  - Tăng cường phối hợp giữa cơ quan chức năng của Việt Nam và sở tại để hỗ trợ cộng đồng NVNONN có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định, phát triển và hội nhập vào sở tại. Tạo điều kiện để cộng đồng có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với chính quyền sở tại, nhất là tại các sự kiện do Cơ quan đại diện tổ chức.

  - Củng cố, phát triển các hội đoàn chuyên gia, trí thức, doanh nhân NVNONN làm nòng cốt, dẫn dắt sự phát triển của cộng đồng ở sở tại. Thu hút nhóm NVNONN đã thành đạt ở sở tại tham gia trợ giúp nhóm còn yếu thế.

  - Đẩy mạnh công tác dạy tiếng Việt, truyền thụ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam cho các thế hệ thanh thiếu nhi Việt Nam ở nước ngoài, gắn kết thế hệ trẻ NVNONN với trong nước.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  I. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

  1. Bộ Ngoại giao:

  a) Là đầu mối theo dõi, điều phối, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Đề án.

  b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

  - Đẩy mạnh công tác hỗ trợ và vận động cộng đồng, phát hiện nhân tố mới, thúc đẩy kết nối, hỗ trợ hình thành, củng cố và phát triển các hội đoàn, mạng lưới trí thức, doanh nhân tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước; tăng cường vận động chính quyền, cơ quan tổ chức các nước đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi để tăng vị thế của cộng đồng, các tổ chức hội đoàn của người Việt ở sở tại.

  - Tăng cường nghiên cứu, tổng hợp thông tin về tình hình các nguồn lực NVNONN; hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong việc kết nối, thu hút các nguồn lực của NVNONN; phối hợp với các địa phương trong việc tổ chức chương trình Xuân Quê hương, Trại hè thanh thiếu niên, Khóa tập huấn, bồi dưỡng tiếng Việt, các hội nghị hội thảo, hoạt động từ thiện... hàng năm.

  - Tổ chức các hoạt động nhằm cập nhật thông tin về tình hình đất nước, chính sách pháp luật đối với NVNONN, kết hợp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của NVNONN; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành chính sách, pháp luật nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để NVNONN về nước sinh sống, làm việc, đầu tư, sản xuất, kinh doanh...

  - Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020 - 2024”, Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN giai đoạn 2023 - 2030”.

  - Xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu về NVNONN trình Thủ tướng Chính phủ.

  - Kiến nghị hình thức, biện pháp khen thưởng xứng đáng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiêu biểu ở trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong đóng góp nguồn lực, thu hút nguồn lực NVNONN phục vụ phát triển đất nước.

  - Phát hiện, vận động và bổ nhiệm các cá nhân NVNONN có uy tín và quan hệ tốt với sở tại làm Lãnh sự danh dự của Việt Nam ở các nước.

  - Tổ chức hoặc hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công tác NVNONN, tập trung vào công tác vận động cộng đồng và thu hút nguồn lực NVNONN.

  - Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án của cơ quan, tổ chức, địa phương; tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án vào năm 2027 và tổng kết vào năm 2031.

  2. Bộ Công an:

  - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu phương án cấp thẻ cư trú (hoặc hình thức phù hợp khác) dành cho NVNONN có khả năng tích hợp và thay thế các loại giấy tờ hiện hành như Giấy miễn thị thực, Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam, Giấy phép lao động...; đề xuất giải pháp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, cư trú, nhằm đảm bảo quyền lợi và phát huy tiềm năng của NVNONN phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  - Phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước xây dựng, ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng NVNONN cư trú, sinh sống hợp pháp tại địa bàn, cũng như về nước thăm thân, đầu tư kinh doanh....

  - Thông qua hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh, trật tự, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật các nước triển khai công tác bảo hộ công dân NVNONN, giải quyết những vấn đề phức tạp, vướng mắc liên quan đến vấn đề pháp lý, đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến NVNONN, hỗ trợ đảm bảo an ninh cộng đồng.

  - Phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo NVNONN tham gia các hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động lưu vong.

  3. Bộ Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan đề xuất các phương án giải quyết các tồn tại, vướng mắc về quốc tịch của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

  4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Vận hành và phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nước, trong đó tăng cường thông tin về cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; tích cực vận động, thu hút NVNONN về nước đầu tư.

  5. Bộ Công Thương:

  - Tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao triển khai Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020 - 2024” tại Quyết định số 1797/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ.

  - Ban hành cơ chế khuyến khích NVNONN trao đổi, cung cấp thông tin về thị trường, thị thiếu, tiêu chuẩn chất lượng của người tiêu dùng ở sở tại, phát huy vai trò cầu nối thương mại.

  - Phát triển các kênh thông tin điện tử để tăng cường kết nối doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước.

  6. Bộ Thông tin và Truyền thông: Tăng cường tuyên truyền về các chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động NVNONN hướng về Tổ quốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phối hợp với các bộ ngành địa phương giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch liên quan đến công tác đối với NVNONN.

  7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

  - Rà soát, xây dựng mới chính sách hỗ trợ người Việt ra nước ngoài lao động, làm việc; dành ưu đãi tín dụng cho lao động chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài.

  - Nghiên cứu đơn giản hoá thủ tục hành chính trong việc cấp giấy phép lao động cho NVNONN, xem xét khả năng miễn giấy phép lao động đối với đối tượng NVNONN có trình độ chuyên môn cao khi về nước để nghiên cứu, giảng dạy, hợp tác khoa học công nghệ.

  8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

  - Chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu khả năng thành lập hoặc hỗ trợ cộng đồng NVNONN thành lập Trung tâm Văn hóa - Giáo dục Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp với Bộ Ngoại giao triển khai Đề án “Năm Du lịch kiều bào”.

  - Phát hiện, vận động và bổ nhiệm các cá nhân NVNONN tiêu biểu làm Đại sứ Du lịch Việt Nam; phát hiện, thu hút các vận động viên, chuyên gia, huấn luyện viên NVNONN xuất sắc về nước tham gia giao lưu, thi đấu, huấn luyện.

  9. Bộ Khoa học và Công nghệ: Tiếp tục triển khai việc thu hút và phát huy có hiệu quả nguồn lực tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là NVNONN.

  10. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

  - Theo dõi, hỗ trợ du học sinh Việt Nam ở nước ngoài có thành tích học tập, hoạt động xã hội tốt để hướng tới hoạt động nghiên cứu và hoạt động xã hội có lợi cho đất nước.

  - Nghiên cứu chế độ đãi ngộ đặc biệt phù hợp và các biện pháp vận động, thu hút các nhà khoa học, chuyên gia giỏi ở nước ngoài hợp tác giảng dạy và nghiên cứu với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước.

  - Nghiên cứu tổ chức các chương trình cấp học bổng cho NVNONN sinh ra và lớn lên ở nước ngoài về nước học tiếng Việt, nghiên cứu văn hóa Việt Nam.

  11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Phối hợp đánh giá, nắm bắt và kiến nghị biện pháp thu hút kiều hối:

  - Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định cần thiết tạo thuận lợi để kiều hối chuyển về Việt Nam theo hướng ngày càng nhanh, an toàn, chi phí hợp lý, thông qua các kênh chính thống.

  - Thúc đẩy các ngân hàng thương mại cung cấp các thông tin về các sản phẩm, dịch vụ tài chính của ngân hàng đến cộng đồng NVNONN.

  12. Bộ Tài chính: trên cơ sở đề nghị của các bộ, ngành được giao thực hiện Đề án, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thường xuyên thực hiện Đề án theo phân cấp ngân sách hiện hành.

  13. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

  - Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết 36 ngày 26 tháng 3 năm 2004, Chỉ thị 45 ngày 19 tháng 5 năm 2015, Kết luận 12 ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ đến các cấp ngành địa phương, đơn vị, tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn quản lý; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác về NVNONN.

  - Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Đề án theo thẩm quyền, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế, chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án riêng hoặc lồng ghép nội dung thu hút nguồn lực NVNONN vào các chương trình, đề án, chính sách, biện pháp phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ của địa phương.

  - Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương phù hợp với quy định của Trung ương. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến NVNONN. Ban hành hướng dẫn về chế độ, chính sách về nhà ở, dành ưu đãi với NVNONN có trình độ chuyên môn cao làm việc tại địa phương.

  - Thường xuyên cung cấp cho Bộ Ngoại giao danh mục các dự án mà địa phương ưu tiên thu hút để giới thiệu tới NVNONN. Chủ động đề xuất các hội đoàn NVNONN tham gia trực tiếp hoặc giúp kết nối với chuyên gia nước ngoài để tư vấn cho yêu cầu nghiên cứu, đánh giá chuyên sâu mà trong nước chưa đáp ứng được.

  - Chủ động tổ chức hoạt động tập hợp, kết nối NVNONN với địa phương; hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch. Phối hợp với Bộ Ngoại giao mở rộng, phát huy vai trò của mạng lưới các hội thân nhân, hội đồng hương NVNONN của địa phương tại các địa bàn có đông NVNNONN sinh sống.

  - Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn lao động và chuyên gia của địa phương đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với định hướng và thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động tại địa phương trước khi ra nước ngoài làm việc; đối với giáo viên học sinh, giữ liên lạc thường xuyên với cơ sở đào tạo để nắm bắt kịp thời tình hình học tập và sinh hoạt, vận động sau khi tốt nghiệp trở về địa phương công tác.

  - Chủ động xây dựng dữ liệu, mạng lưới kết nối với cộng đồng NVNONN có quê gốc tại địa phương.

  - Giao đầu mối theo dõi công tác thu hút nguồn lực của địa phương; phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan, địa phương liên quan trong việc tiếp nhận, kịp thời phản hồi các ý kiến đóng góp cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc của NVNONN khi thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh, khoa học công nghệ tại Việt Nam.

  - Phát huy nguồn lực của khu vực tư nhân trong việc hỗ trợ và phát triển cộng đồng, thu hút nguồn lực NVNONN tại địa phương.

  - Đẩy mạnh thu hút nguồn lực của NVNONN góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

  14. Các cơ quan khác: đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh tế trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các cơ quan và tổ chức liên quan phối hợp, hỗ trợ thực hiện Đề án; nghiên cứu lồng ghép các phương châm, mục tiêu, giải pháp của Đề án vào nội dung, chương trình làm việc của các cơ quan.

  II. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

  - Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

  - Căn cứ vào nhiệm vụ, giải pháp của Đề án này, các cơ quan liên quan lập dự toán nhu cầu kinh phí hàng năm hoặc xây dựng các đề án, chương trình riêng để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước

  III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, SƠ KẾT, TỔNG KẾT

  - Các ban, bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình thực hiện Đề án kết hợp trong báo cáo công tác hàng năm, gửi về Bộ Ngoại giao tổng hợp.

  - Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm triển khai và hội nghị tổng kết thực hiện Đề án giai đoạn 2024 - 2031.

  Điều 3. Điều khoản thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này


  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
  - Lưu: VT, QHQT (2). HM  Không có nhận xét nào