Header Ads

 • Breaking News

  THÊM 37 DÂN BIỂU HOA KỲ KÝ LÁ THƯ KÊU GỌI BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI ...

   THÊM 37 DÂN BIỂU HOA KỲ KÝ LÁ THƯ KÊU GỌI BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI GIỮ CSVN TRONG DANH SÁCH KINH TẾ PHI THỊ TRƯỜNG 

  Hôm nay, ngày 3 tháng 7, chúng ta có thêm 37 dân biểu đồng ký một lá thư kêu gọi Bộ Trưởng Bộ Thương Mại tiếp tục giữ CSVN, với nền kinh tế “định hướng xã hội chủ nghĩa” trong danh sách kinh tế phi thị trường. Cho đến nay đã có 62 Dân Biểu và 8 Thượng Nghị Sĩ lên tiếng khuyến cáo Bộ Thương Mại.

  Lá thư viết: “We are confident that a full and fair review of the evidence under the six statutory factors for determining market economy status set forth in the Tariff Act of 1930 will lead Commerce to conclude that doing so would be premature and unwarranted. We understand the Administration’s broader desire to work with allies and partners in addressing challenges posed by China’s increasingly assertive conduct in the region and around the world. But neither the U.S. antidumping laws nor the industries and workers that rely on them should be treated as bargaining chips in those efforts. The livelihood of hardworking Americans, including many of our constituents, depends on it.” 

  Dịch: Chúng tôi tin tưởng rằng việc xem xét đầy đủ và công bằng các bằng chứng theo sáu yếu tố pháp lý để xác định tình trạng nền kinh tế thị trường được quy định trong Đạo Luật Thuế Quan năm 1930 sẽ khiến Bộ Thương Mại kết luận rằng làm như vậy là quá sớm và không chính đáng. Chúng tôi hiểu mong muốn rộng rãi hơn của Chính Quyền là hợp tác với các đồng minh và đối tác để giải quyết những thách thức do hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực và trên thế giới. Nhưng cả luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ cũng như các ngành công nghiệp và người lao động phụ thuộc không thể được coi là công cụ mặc cả trong những nỗ lực đó. Sinh kế của những người Mỹ chăm chỉ, bao gồm nhiều cử tri của chúng ta, phụ thuộc vào nó.

  Lá thư này cũng được nhắc đến trên kênh VOA Tiếng Việt: https://youtu.be/Mx-PYhP8KZM?si=4g_s39FcUjLZSnlK 

  Chúng tôi cám ơn các vị dân biểu và thượng nghị sĩ và sẽ tiếp tục vận động không ngừng sự ủng hộ của Quốc Hội để áp lực lên Bộ Thương Mại.

  Xin thông tin và chân thành tri ân sự đồng hành của quý vị.

  Trân trọng,

  Alliance for Vietnam’s Democracy

  https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

  Hội Thảo Việt Nam và Kinh Tế Phi Thị Trường

  https://bit.ly/VNNME
  Không có nhận xét nào