Header Ads

 • Breaking News

  Tưởng Năng Tiến – Trường Chinh

  Tưởng Năng Tiến – Trường  Chinh

  Tình thương non
  nước bao la
  Năm châu vô sản
  chan hòa anh em

  Sóng Hồng – Trường Chinh


  Tôi vừa được đọc một bài viết thú vị (“Kiêu Ngạo
  Nhận Vơ”) của blogger Hà Hiển, với câu kết khá bất ngờ:

  Từ năm 1954 đến
  1975, đúng là “ta” đã chiến thắng được “hai đế quốc to” cùng với được hơn chục
  nước trên thế giới đã đi theo con đường mà Lê nin đã chọn, tức theo CNCS, từ đó
  các Cụ nhà mềnh thấy CNCS “oách” quá, cứ đà này cả thế giới gần 200 nước sẽ
  theo CNCS hết sạch, dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Mác Lê nin
  sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác rồi tiến lên giải phóng cả Hoa Kỳ, Ý,
  Đức, Anh, Pháp …abc… thoát khỏi ách bóc lột của CNTB …hu hu…!!!

  Từ những nguyên
  nhân trên các Cụ lớn nhà mềnh mới sinh ra thói “Kiêu ngạo cộng sản” tuy không
  tốt nhưng có cái để …kiêu ngạo, nhưng các cụ nối ngôi sau này chẳng có cái gì
  lận lưng để mà “kiêu ngạo” cả. Chỉ là ăn theo thôi! Nên đúng là… “kiêu ngạo vì
  những cái không phải của mình” hay còn gọi là “kiêu ngạo cộng sản!”

  Không có nhận xét nào