Header Ads

  • Breaking News

    Quân lệnh cuối cùng ngày 30 tháng 4 năm 1975

    Các Anh,những người lính VNCH đã chiến đấu oai hùng để giữ từng tấc đất của Tổ Quốc và sự bình yên của đồng bào bên cạnh lời thề Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm. Các Anh đã làm tròn Trách Nhiệm của người lính và không tiếc sinh mạng để bảo tồn Danh Dự. Đất Nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ công lao của các Anh,người lính VNCH.

    Không có nhận xét nào