Header Ads

 • Breaking News

  Quang Nguyên - Khối Nhơn Sanh đạo Cao Đài Chính Truyền 1926 đòi lại cơ sở trong Thánh Thất Tây Ninh

  Chi phái Cao Đài 1997 đang chiếm Tòa Thánh Tây Ninh của người Đạo Cao Đài; đó là việc phi pháp và vi phạm luật công bằng

  Quang Nguyên - Khối Nhơn Sanh đạo Cao Đài Chính Truyền 1926 đòi lại cơ sở trong Thánh Thất Tây Ninh

  Khối Nhân Sanh đạo Cao Đài phát hiện điều 2 quyết định 124 ký ngày 4-6-1980 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh đã giao Quyền Hành Đạo tại một số cơ sở trong nội ô Tòa Thành cho người Đạo Cao Đài [1926] .

  Dưới đây chúng tôi trích đăng một phần thư Thỉnh Cầu của Khối Nhân Sanh ngày 17-10 2021 về việc thỉnh cầu tín dồ đạo Cao Đài 1926 hiệp lực dòi lại phần cơ sở tôn giáo trong nội ô Tòa Thánh Tây Ninh đã bị chính quyền qua tay chi phái 1997 chiếm dụng.(*)

  Tòa Thánh Tây Ninh là thể pháp đầu nguồn, là địa điểm trung ương của Hội Thánh Cao Đài, là nguồn gốc khai sáng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, là ngọn cờ của Đạo, là trái tim của người Đạo Cao Đài.

  Pháp Chánh Truyền Chú Giải trang 94 dạy: Xúm xít nhau mạnh yếu tùy phương, bảo thủ cây cờ Đạo của Thầy là Tòa Thánh, lại gắng tạo thành sừng sựng tại miền Cực Đông nơi Nam Việt nầy một cái Cao Đài, đặng làm ngọn đèn soi sáng đến cảnh Cộng Hòa của toàn thế giới.

  Hiện nay chi phái Cao Đài 1997 đang chiếm Tòa Thánh Tây Ninh của người Đạo Cao Đài; đó là việc phi pháp và vi phạm luật công bằng. Nhiệm vụ của người đạo là lấy lại Tòa Thánh Tây Ninh. Chúng tôi xin trình bày cơ sở pháp lý và thỉnh cầu quý đồng đạo hiệp đồng xây dựng chương trình hành đạo để tạo thế và lực tiến về Tòa Thánh Tây Ninh công cử nhân sự cầm quyền thiêng liêng của đạo theo Thánh Lịnh 257.

  A/- Cơ sở pháp lý

  Trong phần nầy chúng tôi trình bày cơ sở pháp lý từ nhà nước hiện nay, công ước quốc tế và pháp luật tôn giáo.

  I/- Pháp luật Việt Nam. Tại Điều 2, Quyết định 124 ngày 4-6-1980, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh; đã giao quyền hành đạo trên Tòa Thánh, Đông Lang, Tây Lang, Báo Ân Từ, … trong Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh và Thánh Thất, Điện Thờ cho Đạo Cao Đài. Quyền hành đạo đó được hỗ trợ bởi Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo 2016 tại Điều 2 và 16; Điều 5 và 6. Phù hợp với Điều 24 Hiến pháp 2013. ….Khối Nhân Sanh đã xin các

  Quyết định 124 ngày 4-6-1980 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh; để chứng minh quyền hành đạo trên nhà, đất và công trình của người Đạo Cao Đài tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Phần giao quyền hành đạo đó được hỗ trợ bởi Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo hiện hành tại Điều 2 và 16; Điều 5 và 6. Phù hợp với Điều 24 Hiến pháp hiện hành (2013).

  1/- Quyết định 124.

  Ngày 4-6-1980 j đã ký Quyết định 124 tịch thu nhiều tài sản tôn giáo. Nhưng tại điều 2 đã giao QUYỀN HÀNH ĐẠO cho người Đạo Cao Đài rất rõ ràng. Nguyên văn Điều 2, Quyết định 124 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh ngày 4-6-1980 như sau:

  Điều 2: Những cơ sở tổ chức hành đạo Cao Đài Tây Ninh được tiếp tục hành đạo theo chánh sách tôn giáo của Nhà nước CHXHCN Việt Nam quy định gồm:

  Trong nội ô:

  -/ Đền Thánh, Hậu điện, Đông lang, Tây lang.

  -/ Đền Thờ Phật Mẫu, Hậu điện B.Â.T và nhà lễ viện Báo Ân Từ.

  -/ Giáo Tông Đường.

  -/ Hộ Pháp Đường.

  -/ Trai đường hành chánh.

  Một số bộ phận cần thiết về nhạc, lễ để phục vụ cho việc tu hành. Về nhân sự ở cơ sở này, Hội Đồng Chưởng Quản sẽ đề nghị chánh quyền cụ thể, nhưng cũng không được đăng kí hộ khẩu trong nội ô.

  Ở cơ sở:

  -/ Thánh Thất.

  -/ Đền Thờ Phật Mẫu.

  Mỗi Thánh Thất, Đền Thờ Phật Mẫu chỉ để lại từ 01 đến 03 người ngoài tuổi nghĩa vụ quân sự và lao động để chăm lo việc nhang đèn lễ cúng thuần túy tôn giáo cho tín đồ, những người này phải được địa phương nhất trí, đông đảo tín đồ tín nhiệm mới có đủ tư cách pháp nhân hành đạo.

  Mỗi công dân có đạo và không có đạo đều là công dân Việt Nam, có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau, phải làm tròn nghĩa vụ công dân của mình.

  UBND Tỉnh thừa nhận việc tổ chức Hội Đồng Chưởng Quản như hiện nay theo phương hướng tích cực về đường lối tu hành thật sự như Thông Tri, Đạo Lệnh của Hội Đồng Chưởng Quản đề ra. (Hết trích)

  Quyết định 124 đã xác định:

  1.1/- Quyền hành đạo của nhân sự Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (6 chữ) nói tắt là Đạo Cao Đài trên đất, nhà ở, công trình theo quyết định 124, điều 2. Nhà nước chưa ra một quyết định nào thu hồi quyết định 124 nên còn đầy đủ giá trị. Hội Thánh cũng không có một công văn nào cho phép hay nhượng quyền hành đạo trên đất, nhà ở, công trình tại điều 2 cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Như vậy chi phái 1997 đang chiếm quyền hành đạo tại các cơ ngơi của người Đạo Cao Đài thành lập năm 1926 tại điều 2, Quyết định 124.

  1.2/- Nhìn nhận Hội Đồng Chưởng Quản được hành đạo theo Đạo lịnh 01/1979 ngày 01-3-1979.

  Nguyên văn Quyết định 124 tại điều 2:

  UBND Tỉnh thừa nhận việc tổ chức Hội Đồng Chưởng Quản như hiện nay theo phương hướng tích cực về đường lối tu hành thật sự như Thông Tri, Đạo Lệnh của Hội Đồng Chưởng Quản đề ra. (Hết trích)

  Hội Đồng Chưởng Quản đề cập trong Quyết Định 124 là Hội Đồng Chưởng Quản của Hội Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (tên 13 chữ) lập vào năm 1979. Đạo Lịnh 01 ngày 01-3-1979 tại điều 2 viết: Hội Thánh Ðại Đạo Tam Kỳ Phổ Ðộ lập một Cơ quan hành Ðạo duy nhứt tại Tòa Thánh là: Hội Đồng Chưởng Quản của Hội Thánh Ðại Đạo Tam Kỳ Phổ Ðộ. Hội Đồng Chưởng Quản duy nhất nầy do Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa Chưởng Quản và Ngọc Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh Phó Chưởng Quản hành đạo TẠI Tòa Thánh Tây Ninh bị xóa sổ năm 1983.

  Cũng trong năm 1983 Ông Thái Hiểu Thanh lập ra Hội Đồng Quản Lý Hội Thánh Cao Đài. Hội Thánh Cao Đài không lập ra Hội Đồng Quản Lý Hội Thánh Cao Đài cho nên HĐQL không có giá trị pháp lý trong đạo, không có tư cách thừa kế HĐCQ lập năm 1979. Khoản đứt gãy pháp lý của Hội Thánh Cao Đài với Hội Đồng Quản Lý Hội Thánh Cao Đài một sự thật hiển nhiên.

  Phần cuối của Bản Thỉnh Cầu viết:

  Kết luận về cơ sở pháp lý. Căn cứ vào pháp luật Việt Nam: Quyết định 124, Điều 2; Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo 2016; Hiến pháp 2013, Điều 24. Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chánh Trị, Điều 16. Pháp luật Đạo Cao Đài đã đủ để chứng minh các cơ sở tôn giáo trong Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh tại Điều 2 của Quyết định 124 thuộc về quyền hành đạo của người Đạo Cao Đài 1926. Chi phái 1997 đang chiếm dụng là bất hợp pháp và vi phạm luật công bằng.

  Bàn Trị Sự và Tín Đồ Cao Đài cần vận dụng Thánh Lịnh 257 xây dựng chương trình hành đạo, công cử Ban Công Quản 257 để làm việc với các tổ chức quốc tế tạo thế và lực tiến về Tòa Thánh Tây Ninh công cử nhân sự cầm quyền thiêng liêng của đạo.

  Không có nhận xét nào