Header Ads

  • Breaking News

    HẸN MỘT NGÀY VỀ - LÊ VĂN KHOA

    "Hẹn Một Ngày Về" Nhạc và Lời của Lê Văn Khoa do Ban Hợp Xướng "Việt" và Houston Civic Symphony Orchestra trình diễn dưới quyền điều khiển của Nhạc trưởng Brian Runnel trong chương trình Nước Non Ngàn Dặm II do Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam tổ chức ngày 11-11-2018 tại Houston Baptist University. Mời quý vị thưởng thức Hẹn Một Ngày Về quang phục quê hương ta.

    Không có nhận xét nào