Header Ads

  • Breaking News

    Lễ Kỷ Niệm Đảng Sinh Việt Nam Quốc Dân Đảng lần thứ 94.

    Ngày 25 tháng 12 năm 1927, Anh hùng Dân tộc Nguyễn Thái Học và các Tiên liệt đã thành lập đảng cách mạng “Việt Nam Quốc Dân Đảng” với Cương lĩnh đấu tranh cho ba mục tiêu: Dân Tộc Độc Lập – Dân Quyền Tự Do – Dân Sinh Hạnh Phúc. Trong gần thế kỷ qua, bao thế hệ VNQDĐ đã kiên trì đấu tranh cho ba mục tiêu trên.

    Không có nhận xét nào